Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Zorg moet betaalbaar blijven

27 september 2006 Door de redactie Geen reacties
Minister Hoogervorst en staatssecretaris Ross van Volksgezondheid, welzijn en sport streven voor de komende jaren naar een goede en betaalbare zorg voor mensen met een langdurige beperking.

Langdurende zorg is collectief en voor de cliënt betaalbaar, zegt het kabinet, dat ernaar streeft de groei van de Awbz-kosten te beheersen. De zorgkantoren moeten met zorgorganisaties onderhandelen over prijs, volume en kwaliteit. 

De belangrijkste Vws-doelstellingen voor 2007:
* Stroomlijnen en verhelderen van de indicatiestelling
* Invoering van zorgzwaartebekostiging
* Awbz-brede normen ontwikkelen voor verantwoorde zorg
* Werken aan de toekomst van de Algemene wet bijzondere ziektekosten (Awbz)
* Start van een kennisinstituut langdurende zorg (voorheen Nizw, Kboh, iRv en Kittz), dat kennis over langdurende zorg verzamelt, verrijkt, valideert en verspreidt.

Als randvoorwaarden voor goede en betaalbare zorg noemen de bewindslieden:
* Het Centrum indicatiestelling zorg (Ciz) indiceert onafhankelijk, en op een manier die voor cliënten begrijpelijk is.
* De Nederlandse zorgautoriteit (Nzaio) houdt toezicht op de markt, de tarieven en de prestaties in de gezondheidszorg, en op de doelmatige uitvoering van de Awbz.
* De Inspectie voor de gezondheidszorg (Igz) controleert of zorgverleners zich houden aan normen voor verantwoorde zorg.
* het College voor zorgverzekeringen (Cvz) en de Nzaio stimuleren en controleren een doelmatig gebruik van het beschikbare geld.

De bewindslieden vinden dat zorgvragers meer informatie moeten krijgen over het zorgaanbod van verschillende organisaties, zodat zij beter kunnen kiezen. Daardoor zullen zorgaanbieders met elkaar te concurreren in kwaliteit en prijs, hopen Hoogervorst en Ross.
De website www.kiesbeter.nl geeft informatie over de instellingen op het gebied van zorg, huisvesting en dienstverlening. Medio 2006 bevat de site informatie over de verpleeg- en verzorgingssector. Vanaf 2007 moeten nog veel meer kwaliteitsgegevens op www.kiesbeter.nl komen, maar of dat ook al vanuit de gehandicaptenzorg zal gebeuren?

De Inspectie voor de volksgezondheid vergaart informatie over de kwaliteit van zorg. Met de gegevens op het inspectieformulier wil het ministerie de risico’s in de instelling inschatten. Als de inspectie naar aanleiding van dat formulier een tweede bezoek aan de instelling brengt, wil dat niet zeggen dat er sprake is van slechte kwaliteit; het bezoek is juist bedoeld om dat te toetsen.
Een van de instrumenten om de kwaliteit van langdurende zorg te verbeteren is het programma Zorg voor beter. De verbetertrajecten gaan onder meer over het bestrijden van decubitus, veilige medicijnen, verantwoord eten en drinken en zeggenschap van cliënten.
Verder willen de bewindslieden de professionaliteit van bestuurders en toezichthouders bevorderen en de raad van toezicht een handhavende rol geven.

Er komt in 2007 een nieuw systeem van intramurale bekostiging, zodat instellingen zorg kunnen leveren die aansluit bij de zorgzwaarte. Waar dat mogelijk is, kunnen mensen het geïndiceerde zorgzwaartepakket ook thuis ontvangen. Dat betekent dat in 2007 de indicatie wordt bepaald op zorgzwaarte, en dat zorgkantoren en zorgaanbieders afspraken maken over de te leveren zorg in termen van zorgzwaartepakketten.
De Centra voor consultatie en expertise blijven beschikbaar voor problemen met de meest complexe cliënten. Zij ondersteunen hulpverleners die zijn vastgelopen met een cliënt.
AWBZ-brede zorgregistratie (Azr) moet in 2007 verder worden ontwikkeld. Dat is een uniform systeem waarmee indicatieorganen, zorgkantoren en zorgaanbieders elektronisch informatie uitwisselen. In 2007 moet het systeem financiële processen kunnen ondersteunen, zoals de zorgzwaartebekostiging, en de verantwoording van de geleverde zorg.

Het kabinet stelt in 2006 € 31 miljoen ter beschikking en voor 2007 € 48 miljoen voor de jeugdzorg. Voor 2008 en verdere jaren is € 34 miljoen beschikbaar. Er zijn, aldus de bewindslieden, de laatste jaren veel nieuwe methodieken beschikbaar gekomen om psychische stoornissen bij jongeren sneller te behandelen. Doelstelling is om deze technieken toe te passen bij zo veel mogelijk instellingen.

Om personeelstekorten in de toekomst te voorkomen, moet de arbeidsproductiviteit in de zorg omhoog. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij de instellingen. Door via ‘Zorg voor beter’ goede voorbeelden te laten zien hoopt het ministerie instellingen te motiveren om andere werkwijzen en oplossingen toe te passen. De overheid wil instellingen die hun zorg weten te verbeteren, daarvoor belonen.
Dat ontslaat het ministerie er niet van naar oplossingen te zoeken voor het toekomstige personeelstekort. Via het meerjarige Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn wil de minister actuele gegevens verzamelen, om snel maatregelen te kunnen nemen.

Dat de Awbz op de schop moet is onvermijdelijk, zeggen de bewindslieden in de memorie van toelichting op hun begroting. De huidige organisatie van de Awbz vinden zij niet de beste. Daarom onderzoeken zij wat de consequenties zijn als de taken van zorgkantoren na 2009 bij individuele zorgverzekeraars worden ondergebracht, en als Awbz-aanspraken worden overgeheveld naar de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo).
Ze willen ook de levensvatbaarheid bestuderen van een systeem dat volledig is gebaseerd op cliëntgebonden financiering en op een scheiding van wonen en zorg.

De rechtspositie van mensen met dementie en mensen met een verstandelijke handicap moet worden verbeterd door een wijziging van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Bopz).

De hele begroting van het ministerie is te lezen op www.minvws.nl

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!