Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Wetsontwerp langdurige zorg naar Tweede kamer

10 maart 2014 Door de redactie Geen reacties

Het ontwerp voor de Wet langdurige zorg, opvolger van (een deel van) de Algemene wet bijzondere ziektekosten, is 10 maart verstuurd naar de Tweede Kamer. De nieuwe wet moet de sluitsteen worden van de omvangrijke hervorming van het Nederlandse zorgstelsel.Met de nieuwe wet wil staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid, welzijn en sport zware (instellings)zorg garanderen aan de meest kwetsbare ouderen en gehandicapten.Staatssecretaris Van Rijn: "Met de Wet langdurige zorg regelen we die zorg en het recht op een plek in een instelling, wanneer thuis wonen niet langer meer gaat."

De Wlz sluit aan op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Zorgverzekeringswet (Zvw).

  • De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt hulp en ondersteuning bij mensen die thuis wonen.
  • De Zorgverzekeringswet (Zvw) regelt de medische zorg gericht op genezing bijvoorbeeld via het recht op wijkverpleegkundige zorg.
  • De Wet langdurige zorg (Wlz) garandeert passende zorg en een veilige woonomgeving. Wanneer dat thuis niet langer gaat is er altijd plek in een instelling. Eerder was al toegezegd dat wie nu in een instelling verblijft zijn recht op verblijf behoudt.


Zware zorg blijft verzekerd
De Wlz is bedoeld voor mensen die vanwege een lichamelijke, zintuigelijke, verstandelijke of geriatrische beperking of aandoening blijvend behoefte hebben aan toezicht en zorg. De wet vervangt de Algemene wet bijzondere ziektekosten (Awbz). Volgens het ministerie van Vws is de nieuwe wet op een aantal punten beter:

  • Het verzekerde pakket en de toegangscriteria zijn vastgelegd in de wet. Dat is in de Awbz niet vastgelegd, maar op een lager niveau geregeld.
  • De zorgplanbespreking wordt wettelijk verplicht, waardoor de wensen, mogelijkheden en behoeften van de cliënt meer centraal komen te staan het sociale netwerk van de cliënt meer wordt betrokken.
  • Het Persoonsgebonden budget en het Volledige pakket thuis worden als volwaardige vormen van zorg in de wet vastgelegd, waardoor de cliënt meer te kiezen heeft.
  • Er worden hogere eisen gesteld aan het pgb en vpt zodat er minder kans op fraude is.


Zeggenschap
Als zorg thuis niet meer gaat, moeten familie en vrienden betrokken kunnen blijven bij de zorg. Die weten vaak het beste hoe iemand is en wat goede zorg voor hun naaste betekent. Het bespreken van een zorgplan wordt daarom wettelijk vastgelegd. Cliënt en mantelzorger kunnen op die manier beter aangeven wat zij van goede zorg verwachten, aldus de staatssecretaris.

Minder bureaucratie
In plaats van meer regels komt er ruimte voor de mensen die cliënten kennen: zij kunnen daardoor meer tijd aan zorg besteden, aldus het wetsontwerp. In de toekomst wordt gewerkt met zorgprofielen die de zorgprofessional meer ruimte geven. De huidige systematiek van Zorgzwaartepakkettenveroorzaakt veel ergernis en bureaucratie. Verplegend personeel zit straks niet langer vast aan door indicaties voorgeschreven zorg. Ook hoeft niet bij iedere verandering in de zorgbehoefte een nieuwe indicatie te worden aangevraagd.

Thuis of in een instelling
Cliënten in de Wlz hebben recht op een plek in een instelling, maar kunnen ook thuis (blijven) wonen. De zorg thuis moet wel verantwoord zijn, en mag niet meer kosten dan een plaats in een instelling. "Soms is opname in een instelling de enige mogelijkheid. De Wlz regelt ook dan de kwaliteit van de zorg. Je hoeft niet altijd thuis te wonen om je ergens zo thuis mogelijk te voelen," aldus Van Rijn in een persbericht op de site van Vws. Daar is het wetsontwerp te downloaden.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!