Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Wet werk en inkomen gehandicapten naar Tweede kamer

3 december 2013 Door de redactie Geen reacties

Het voorstel voor de Participatiewet, die werk en inkomen van mensen met arbeidsbeperkingen moet regelen, is 2 december naar de Tweede kamer gestuurd. Staatssecretaris Jetta Klijnsma meldt dat gemeenten, werkgevers, werknemers en het Rijk vooruitlopend op de Participatiewet afspraken hebben gemaakt over 125.000 banen voor mensen met een arbeidsbeperking.

Deze 125.000 banen zijn bestemd voor wie niet in staat is het wettelijk minimumloon te verdienen. Wajongers en mensen die op de wachtlijst staan voor de sociale werkvoorziening komen als eerste voor deze banen in aanmerking. Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale zaken en werkgelegenheid wil met de Participatiewet zo veel mogelijk mensen aan de slag helpen. Het liefst in reguliere banen of anders via beschut werk. "Wie kan werken moet daarvoor de kans krijgen, of je nou een beperking hebt of niet," zegt Klijnsma.

Opstap
Met de Participatiewet komt er één regeling voor mensen die een opstap naar de arbeidsmarkt nodig hebben. Nu is dat nog verspreid over drie regelingen: de Wwb (de Wet werk en bijstand), de Wsw (de Wet sociale werkvoorziening) en mensen met arbeidsvermogen in de Wajong. De uitgaven aan Wajong, Wwb en Wsw bedragen nu 11 miljard euro. Zonder maatregelen stijgen de kosten naar 13,5 miljard euro. Met de maatregelen uit de Participatiewet groeien de uitgaven nog steeds, maar op de lange termijn wel met 1,7 miljard euro minder naar 11,8 miljard, aldus Klijnsma.

Eén budget
De Participatiewet is één van de drie grote decentralisaties die de regering in deze kabinetsperiode tot stand wil brengen. Gemeenten krijgen vanaf 1 januari 2015 de verantwoordelijkheid om mensen die ondersteuning nodig hebben, naar werk of dagbesteding te begeleiden. Vanaf 2015 krijgen gemeenten één budget, waaruit ze al deze ondersteuning kunnen betalen.

Overgang
Wajongers die vanwege hun beperking nooit zullen kunnen werken, blijven in de Wajong en houden hun uitkering. Klijnsma verwacht dat het gaat om 100.000 van de 240.000 huidige Wajongers. Wajongers die na een herkeuring wel de arbeidsmarkt op moeten, gaan stapsgewijs over van uitkeringsinstantie Uwv naar de gemeente. Klijnsma: "Deze overgang moet op een zorgvuldige manier gebeuren. Iedereen moet voldoende tijd krijgen om zich voor te bereiden op de nieuwe situatie." Voor die overgang is 100 miljoen euro structureel beschikbaar.

Werkbedrijven
Momenteel werken de betrokken organisaties aan de afspraken uit het Sociaal akkoord. Banen moeten vooral regionaal worden ingevuld. Gemeenten hebben de regie in de 35 arbeidsmarktregio's, waar werkbedrijven worden opgezet. Uitkeringsinstantie Uwv zal een rol spelen bij de vaststelling of iemand in staat is het minimumloon te verdienen. Ook wordt bekeken of hij zelfstandig, dan wel alleen beschut (met begeleiding) kan werken.

Loonkostensubsidie
Gemeenten mogen loonkostensubsidie verstrekken , zodat een baan beter bereikbaar wordt voor mensen met een arbeidsbeperking. Werkgevers betalen een cao- loon aan de werknemer en krijgen subsidie van de gemeente als die werknemer minder produceert dan gemiddeld. Iedere werknemer verdient tenminste het minimumloon, ook als hij daar door een beperking eigenlijk niet toe in staat is.

Banenquotum
In de begrotingsdebatten is afgesproken dat er nog harder wordt gewerkt aan extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking. De afspraken zijn wat staatssecretaris Klijnsma betreft niet vrijblijvend. Van jaar tot jaar wordt bijgehouden hoeveel banen er zijn bijgekomen voor mensen met een arbeidsbeperking. Als het afgesproken aantal banen er niet komt, verplicht de overheid werkgevers om een percentage banen voor mensen met een beperking te crëeren.

Lees het voorstel voor de participatiewet en commentaren daarop van diverse adviesorganen op de site van de overheid.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!