Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Veel verbeteringen nodig in zorg aan kwetsbare jeugd

2 april 2019 Door de redactie Geen reacties

Het ministerie van VWS en de Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ) hebben een gezamenlijk actieplan gepresenteerd voor de best passende zorg voor kwetsbare jongeren. Het bevat maatregelen om de huidige JeugdzorgPlus (gesloten jeugdhulp) te verbeteren. Volgens de Kinderombudsvrouw is ook het gebrek aan samenhang in de hulp aan jeugd een groot probleem.

Het actieplan voor de best passende zorg aan kwetsbare jongeren van het ministerie en de BGZJ bevat nieuwe maatregelen, maar ook versnelling van projecten die al lopen. Een paar highlights uit het plan:

  • Een einde aan gedwongen afzondering
  • Minder zelfdodingen onder de jeugd
  • Omlaag brengen van het aantal gesloten plaatsingen en onnodige doorplaatsingen.

Gesloten jeugdhulp voorkomen
Alle betrokken instellingen gaan hun professionals scholen in suïcidepreventie en ze toerusten voor situaties waarin gedwongen afzonderingen niet meer zijn toegestaan. Uiteindelijk willen alle partijen voorkomen dat jongeren in de gesloten jeugdhulp terechtkomen. Hiervoor stelt het actieplan stevige eisen:

  • Verbetering van de kennis in het zogeheten voorveld (wijkteams, ambulante jeugdhulp)
  • Ontwikkeling van nieuw beter passend woon- en zorgaanbod.

Het plan kent een looptijd van drie jaar en wordt tussentijds geëvalueerd. Het is geschreven door gedragswetenschappers, kinder- en jeugdpsychiaters en andere deskundigen uit de branches Jeugdzorg Nederland, GGZ Nederland, VGN en VOBC (samen in de BGZJ) en het ministerie van VWS. Ook is een groot aantal ervaringsdeskundigen gehoord; zij worden ook betrokken bij de uitvoering.

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft minister De Jonge dat VWS bereid is om (een deel van) de middelen die op verzoek van de Kamer (motie Kuiken) beschikbaar zijn gekomen (€ 400.000) in te zetten voor de uitvoering van dit plan. De brief is te downloaden via
de website van VWS.

Kinderombudsvrouw
Dat het actieplan voor betere hulp aan de jeugd moet zorgen, zal goed vallen bij Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer, die de afgelopen tijd veel signalen ontving dat de problemen in de jeugdhulp, jeugdbescherming, jeugd-ggz en het passend onderwijs steeds groter worden. En de problemen waren al groot.

Kalverboer schrijft: “Er is geen plek voor kinderen die dringend psychische hulp nodig hebben, voogden wisselen elkaar in snel tempo af en kinderen zitten soms maandenlang thuis omdat er geen passend onderwijs is. Ondanks de brede inzet van alle betrokken partijen, lukt het ons niet om de hulp voor deze kinderen goed te regelen.”


Ontschotting
Volgens Kalverboer komen veel problemen vooral doordat schotten en barrières goede hulp aan kinderen in de weg staan. Vier jaar na invoering van de Jeugdwet is er nog steeds geen verbetering te zien. De problemen zijn door gebrek aan samenhang nog lang niet opgelost. De Kinderombudsvrouw pleit voor een overkoepelende visie die verbinding legt tussen de verschillende domeinen, organisaties en actieplannen. Ontschotting is daarin heel belangrijk.  |

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!