Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Nieuws 9/3

9 maart 2007 Door de redactie Geen reacties
Sovak mag zorg niet beëindigen De kortgedingrechter in Breda heeft zorgorganisatie Sovak verboden om de zorgovereenkomst met een cliënt te beëindigen. Hij vindt zoiets “in strijd met de goede zeden”. De rechter heeft ook ernstige kritiek op hoe de directeur is omgegaan met de moeder van de cliënt. Verbijsterend dat ze nog bestaan, die representanten van een oude zwakzinnigenzorg die ouders schofferen en de belangen van cliënten aan hun laars lappen. De directeur van het Brabantse Sovak is er zo een. Door de klachtencommissie in het ongelijk gesteld over een klacht van een ouder, maakt hij die ouder op alle mogelijke manieren het leven zuur. Zelfs dreigt hij haar 18-jarige ernstig gehandicapte zoon, die bij Sovak dagopvang heeft en het daar naar zijn zin heeft, op straat te zetten. De kortgedingrechter in Breda is erg boos en wijst de directeur keihard terug. Beëindiging van de zorg vindt hij ‘in strijd met de goede zeden.’ Zoiets zou alleen kunnen bij ‘gewichtige redenen’ en die zijn hier niet. En als ze er wèl waren, had Sovak eerst zelf voor alternatieve opvang moeten zorgen. Ongezouten kritiek De rechter beslist dat de zorgverlening moet worden voortgezet, tegen een dwangsom van 500 euro per dag als Sovak in gebreke blijft. De rechter heeft ook ongezouten kritiek op de omgang met de moeder. Nadat de klachtencommissie een klacht van haar op alle vijf onderdelen gegrond had verklaard, heeft de directeur niets gedaan om de communicatie met de moeder te verbeteren. Integendeel, aldus het vonnis: hij schreef de moeder een intimiderende brief met weer andere verwijten die hij ook nog in de openbaarheid bracht. Toen zij daarover met hem wilde praten vond hij dit ‘niet nodig.’ Juridisch Ook in juridisch opzicht is het een mooi vonnis. Tussen Sovak en de moeder gold een zorg- en dienstverleningsovereenkomst voor bepaalde tijd, en na afloop daarvan zou de jongen bij Sovak het veld moeten ruimen. De rechter verklaarde deze overeenkomst nietig. Hij acht het ‘onaanvaardbaar’ dat Sovak een cliënt alleen op basis van het verlopen van een termijn zou kunnen verwijderen. Hij vindt dat hier sprake is van een overeenkomst voor onbepaalde tijd, waarop bij gebrek aan een specifieke regeling voor de (gehandicapten)zorg de Wgbo ‘naar analogie’ van toepassing is. De Wgbo (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) is medische wetgeving met een uitvoerige regeling van patiëntenrechten. Volgens de Wgbo kan een hulpverlener of instelling de overeenkomst met een cliënt alleen opzeggen om ‘gewichtige redenen.’ Overal in de gehandicaptenzorg worden zorgovereenkomsten afgesloten tussen cliënt en instelling. Anders dan Sovak heeft gedaan, is het aan te raden de Wgbo daarbij als leidraad te nemen om problemen als hier beschreven te voorkomen. Jan Delfgaauw, In KLIK Betere jeugdzorg Met honderden opstijgende ballonnen is deze week de start gemarkeerd van het Deltaplan. Dat is de landelijke kwaliteitsverbetering voor alle gezinsvoogden in Nederland. De overheid geeft de gezinsvoogden meer tijd om hun werk uit te voeren waardoor er meer contact met ouders, kind en de omgeving van het kind mogelijk is. Kwaliteitsverbetering Gezinsvoogden krijgen minder gezinnen te begeleiden., zodat ze er meer tijd aan kunnen besteden. De William Schrikker Jeugdbescherming werkt voor kinderen met een handicap of kinderen van ouders met een handicap. Het aan deze doelgroep aangepaste Deltplan  wordt onder de naam Anders Beschermd ingevoerd. Eind 2008 moeten alle gezinsvoogden van de William Schrikker Jeugdbescherming werken volgens deze methodiek. De William Schrikker Jeugdbescherming verwacht meer medewerkers nodig te hebben om de kwaliteitsverbetering te kunnen invoeren. Daarom start gelijk met de invoering van het Deltaplan een wervingsactie. Kijk op www.wsg.nu voor vacatures.   Meer vrijheid bij nieuwbouw Zorgorganisaties krijgen meer vrijheid bij de bouw van nieuwe woonruimtes voor cliënten. De zorgzwaarte van de cliënt is niet langer doorslaggevend voor hoe er voor hem moet worden gebouwd. De nieuwe ‘Prestatie-eisen voor Awbz-voorzieningen’ zijn sinds begin maart 2007 van kracht.  Het wordt mogelijk om cliënten met een intensieve zorgbehoefte te huisvesten in een ‘licht’ in plaats van ‘zwaar’ verblijf; bijvoorbeeld in individuele appartementen. Bij geclusterde appartementen mogen, aanvullend op het ‘lichte verblijf’, gemeenschappelijke ruimten en ruimten voor behandeling of begeleiding worden gebouwd. Nieuw is ook het onderscheid tussen bouw voor mobiele en voor niet-mobiele cliënten. Woningen voor niet-mobiele cliënten moeten rolstoeltoegankelijk zijn, er moeten hulpmiddelen in zitten, en er moet genoeg ruimte zijn om de bewoner te verzorgen en begeleiden. Voor woningen van niet-mobiele cliënten komt extra geld beschikbaar. De nieuwe eis voor klimaatbeheersing geldt voor alle niet-mobiele doelgroepen. Het aantal uren dat de binnentemperatuur van 25 graden wordt overschreden moet zo laag mogelijk zijn. De mogelijkheden om koeling te realiseren zijn uitgebreid. Meer informatie op www.bouwcollege.nl.   Ouderverengingen gaan door De ouderverenigingen Helpende Handen, dit Koningskind, PhiladelphiaSupport, VOGG en WOI hebben – na het faillissement van hun koepel de Federatie van Ouderverenigingen - besloten om gezamenlijk de collectieve belangenbehartiging en de juridische dienstverlening voort te zetten. De besturen willen zo snel als mogelijk de werkzaamheden met de huidige medewerkers van de federatie voortzetten. Zie www.fvo.nl   Prijs voor onderzoek Een jaarlijkse prijs voor wetenschappelijk onderzoek in de gehandicaptenzorg is ingesteld door de Vereniging gehandicapten Nederland (Vgn). Ingediend kunnen worden: onderzoeken met een toegepast karakter, die zijn uitgevoerd in Nederlandse gehandicaptenzorg-instellingen. Voorwaarde is dat de uitkomsten bijdragen aan een verbetering van de Nederlandse gehandicaptenzorg. De winnaar ontvangt  10.000 euro en een beeldje. Twee andere genomineerden krijgen een aanmoedigingsprijs van 2.500 euro. Kijk op www.vgn.org  

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!