Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Nieuws 8/12

8 december 2005 Door de redactie Geen reacties
Loon voor waakuren Begeleiders en verpleegkundigen in de gehandicapten- en ouderenzorg moeten gedurende zogenaamde waakuren gewoon loon uitbetaald krijgen. Dat heeft het Europese Hof van justitie besloten na een klacht van een Franse verpleger in een instelling voor gehandicapten. Hij was ontslagen omdat hij eiste dat nachtelijke waakuren ook meetellen als arbeidstijd. Werkers in de gehandicapten- en ouderenzorg vallen net als alle andere werknemers onder de Europese regels voor wachttijden, vindt de Europese rechter. Melden moet Voortaan geldt een wettelijke verplichting om calamiteiten en seksueel misbruik aan de Inspectie voor de gezondheidszorg te melden. Dat staat in de Kwaliteitswet zorginstellingen. Het toezicht op de naleving van de Wet klachtrecht cliënten zorgsector (WKCZ) wet is opgedragen aan de Inspectie. Volgens de Kwaliteitswet en de WKCZ zijn instellingen zelf verantwoordelijk voor de levering van ‘verantwoorde zorg’. Kijk op de website van de Inspectie: www.igz.nl Meer rugzak-leerlingen In anderhalf jaar tijd is het aantal leerlingen in het speciaal onderwijs cluster 4 (gedragsstoornissen, emotionele problemen en ontwikkelingsstoornissen ) met bijna een kwart gegroeid. Het hardst groeit het aantal leerlingen dat met een 'rugzak' het reguliere onderwijs bezoekt: er zijn vijf keer zoveel rugzakleerlingen als twee jaar geleden. Zestig procent van deze leerlingen heeft een autistische stoornis, volgens onderzoek van de Landelijke Commissie Toezicht Indicatiestelling (LCTI). De minister van Onderwijs had om het onderzoek gevraagd, vanwege de grote vraag naar deze leerlinggebonden financiering. Hardere aanpak ouders Ouders die hun kinderen verwaarlozen moeten harder en sneller aangepakt worden, vindt minister Donner van Justitie. 'Niet eerst afwachten en ouders steeds opnieuw kansen geven, het is beter om eerst in te grijpen, het kind te beschermen en dan pas met de ouders aan de slag te gaan.' zei Donner tijdens een congres over het honderdjarig bestaan van kinderwetten in Nederland. Nieuw zorgaanbod Op 1 december hebben verschillende jeugdzorginstellingen nieuwe voorzieningen geopend voor jongeren die nu op civielrechtelijke titel in een justitiële jeugdinrichting verblijven. De Hoenderloo Groep biedt plaats aan dertig jongeren in het kader van het initiatief 'De juiste hulp'. Daarnaast bieden de Horizon (Alphen aan den Rijn) en Harreveld samen plaats aan achttien jongeren onder de noemer 'Hand in hand'. De nieuwe voorzieningen bieden jongeren met ernstige problemen een opvang- en behandelplek buiten de justitiële jeugdinrichting. ESF-geld naar scholing Scholing van werknemers is de meest succesvolle maatregel van het Europees Sociaal Fonds (ESF). Ongeveer de helft van het aangevraagde bedrag aan ESF-subsidies betreft scholingsprojecten voor werknemers. Bijna een kwart van het aangevraagde bedrag is bestemd voor projecten voor het aan het werk helpen van werklozen en arbeidsgehandicapten. In totaal is voor ongeveer 2,8 miljard euro aan ESF-subsidies aangevraagd. Het is nu niet meer mogelijk ESF-subsidies aan te vragen. Extra geld voor stages en scholing Het kabinet trekt volgend jaar 75 miljoen euro extra uit voor stageplaatsen en scholing. Daarvan gaat 35 miljoen euro naar stageplaatsen voor leerlingen in het middelbaar beroepsonderwijs (MBO). Aan scholing van werknemers besteedt het kabinet 40 miljoen. Respect gevraagd De ondersteuning van cliëntenraden door coaches en de ondersteuning van individuele cliënten moet respectvol gebeuren; ondersteuners moeten goed luisteren naar de cliënten en ze mogen hen een keuze opdringen. Er zijn onderwerpen die cliënten niet durven plaatsen op de agenda van een cliëntenraadsvergadering, omdat het hen te veel aangrijpt. Een gemis of tekort aan personeel is zo’n onderwerp. Ondersteuners hebben de taak om cliënten bij te staan bij het kenbaar maken van schrijnende situaties in de zorg. Dit zijn uitkomsten van een landelijke dag voor cliënten, ouders en coaches die werd georganiseerd door VraagRaak, het steunpunt medezeggenschap voor mensen met een verstandelijke handicap. Armoe Alleenstaanden met een handicap of chronische ziekte en een uitkering hebben nu honderden euro’s minder te besteden dan vergelijkbare mensen zonder handicap of chronische ziekte. Dit staat in een onderzoek van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD). De Chronisch zieken en gehandicapten-Raad dringt er bij het kabinet op aan maatregelen te nemen tegen deze armoedeval. De voorstellen van de CG-raad voorstelt zijn te vinden op www.cg-raad.nl Vervoer De overheid wil zes vervoersregelingen voor gehandicapten en ouderen combineren en de verantwoordelijkheid ervoor aan de gemeente geven. Het kabinet hoopt het gehandicaptenvervoer zo klantvriendelijker te maken. Het gaat om regelingen als Valys (bovenregionaal), zittend ziekenvervoer, AWBZ-vervoer naar dagbesteding, en vervoer in het kader van reïntegratie. Sommige wetten (Wvg en leerlingenvervoer) vallen al onder de gemeente. In 2006 onderzoekt het kabinet de levensvatbaarheid van het plan. AWBZ-zorg in de toekomst AWBZ-zorg kan het beste worden ondergebracht bij de Zorgverzekeringswet (ZVW) en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Grofweg hoort de meer op ‘ondersteuning’ gerichte AWBZ-zorg bij de gemeentelijke Wet maatschappelijke ondersteuning, omdat maatschappelijke ondersteuning in de woonplaats van de aanvrager moet worden geregeld. De ‘echte’ AWBZ-zorg past beter bij de Zorgverzekeringswet. Dit staat in het rapport ‘Uitwerking Toekomst AWBZ; Zorg en participatie gegarandeerd’ van het College voor zorgverzekeringen (CVZ). Naar de WMO (die vermoedelijk op 1 juli 2006 in werking treedt) gaan functies als: * huishoudelijke verzorging. * Ondersteunende en activerende begeleiding en activerende begeleiding, gericht op deelname aan het maatschappelijke leven. Ondersteund wonen. Onder de Zorgverzekeringswet moet dan vallen: * Verpleging en persoonlijke verzorging. * Behandeling. Bijvoorbeeld bij revalidatie; * Activerende begeleiding, gericht op de stoornis en het hiervoor noodzakelijke verblijf in een instelling. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ, ingevoerd in 1967) was bedoeld voor de financiering van ‘onverzekerbare risico's’. In de loop der jaren is steeds meer maatschappelijke ondersteuning onder de AWBZ geschoven. De overheid wil dat de komende jaren weer splitsen. Het rapport van het College voor zorgverzekeringen is te vinden op: www.cvz.nl. Ziektekosten WSW Werkgevers (de gemeenten) en vakbonden hebben een overeenkomst gesloten met zorgverzekeringengroep Achmea over een collectieve ziektekostenverzekering in de sociale werkvoorziening.

Om ook te reageren moet u eerst inloggen (alleen voor leden).

Abonneren