Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Nieuws 7 november

7 november 2007 Door de redactie Geen reacties
Extra geld Er is een nieuwe subsidiepot voor zorg aan verstandelijk gehandicapten met psychische problemen. Het Antonia Wilhelminafonds geeft financiële steun (in totaal jaarlijks 50.000 euro) aan projecten op het snijvlak van de geestelijke gezondheidszorg en de verstandelijk gehandicaptenzorg. In aanmerking komen projecten voor verstandelijk gehandicapte jongeren met een psychische stoornis, waar de medewerkers * bestaande behandelmethoden aanpassen * de effectiviteit van een methode meten * kennis ontwikkelen en verspreiden * richtlijnen en zorgprogramma’s ontwikkelen. Vooral vernieuwende projecten waarin veel aandacht is voor het cliënten- en familieperspectief en vermaatschappelijking komen in aanmerking. Fonds psychische gezondheid, telefoon 030-2971197, www.fondspsychischegezondheid.nl   Succesvolle teams Het succes van een team dat ernstig verstandelijk gehandicapten met gedragsstoornissen begeleidt en behandelt, hangt vooral af van hoe de organisatie omgaat met zijn medewerkers. Teams die van hun organisatie de kans krijgen om zich te ontwikkelen, doen het beter. Verder is integraal werken een succesfactor: respect tussen de verschillende disciplines, en elkaars krachten gebruiken en versterken. Dat zijn enkele conclusies uit een literatuuronderzoek van het Centrum voor consultatie en expertise naar het functioneren van sgevg-teams. Andere conclusies: * Ook de teamdynamiek hangt samen met succes. Weinig verloop zorgt voor meer stabiliteit. De taakverdeling is duidelijk, er is meer vertrouwen en de teamleden hebben plezier in hun werk. * Goede zorg kan alleen worden geboden door werknemers die sociaal en emotioneel volwassen zijn. Zij moeten in hun team kunnen praten over grensoverschrijdend gedrag van cliënten. * Succesvolle teams hebben behalve voor de zorgverlening, ook tijd voor training. Dat schiet er bij minder succesvolle teams vaak bij in, en werkt demotiverend. * Het niet goed omgaan met spanningen maakt een team kwetsbaar. Teams die veel agressie te verstouwen krijgen, hebben meer last van stress en machteloosheid. * Teams functioneren beter door zelfreflectie en zelfkritiek, dan door kritiek van hogerhand. Teams in balans Literatuuronderzoek naar het functioneren van sgevg-teams. Door Dorien Konst en Martin Schuurman. Uitgave van het Centrum voor consultatie en expertise Utrecht en Noord-Holland, telefoon 030-2964941, e-mail utrecht@cce.nl   Prijs ergocoaches Medewerkers van de Bruggen in Zwammerdam hebben de ergocoach-prijs voor zorginnovatie gewonnen. Zij kregen 5.000 euro voor hun idee <Liesje>: lopen is eenvoudig samen. Het is een aanpassing aan een rollator. Veel mensen kunnen wel zelfstandig lopen met een rollator, maar hebben hulp nodig bij het sturen. Bijvoorbeeld omdat ze door dementie de weg niet meer weten. Begeleiders moeten dan een helpende hand toesteken, maar dat was tot nu toe erg belastend voor rug, pols en armen. De uitvinding van fysiotherapeut Marion Clevers, ergotherapeut Karin van Asten en revalidatietechnicus Wim van Eck kan eenvoudig op de rollator gemonteerd worden. Het hulpmiddel geeft extra, op hoogte instelbare, handvaten aan de achterzijde en of voorzijde van de rollator, waardoor de begeleider rechtop kan lopen en met de cliënt mee kan sturen. Een prototype van het hulpmiddel is inmiddels klaar. Informatie bij De Bruggen: 0172 – 642196, of www.debruggen.nl   Tuchtraad voor jeugdzorg Brancheorganisatie Mo-groep wil volgend jaar een tuchtraad instellen voor de jeugdzorg. Begonnen zal worden met een voorlopige instelling, want er moeten natuurlijk regels komen. Met eigen tuchtrecht, zoals voor artsen en verpleegkundigen in de wet Big, is juridische vervolging van beroepsbeoefenaren in eerste instantie binnen dat kader geregeld. Het zou voor de hand liggen dat de gezinsvoogd van Savanna, die strafrechtelijk vervolgd is, voor haar tuchtraad zou worden gedaagd. Dat zij nu door het Openbaar ministerie is aangeklaagd, is een unicum. Haar advocaat heeft erop gewezen dat de twee bewaarders die bij de Schiphol-brand een celdeur lieten openstaan waardoor (meer) slachtoffers vielen, niet zijn vervolgd.   Gelijke behandeling op school De rechtspositie van gehandicapte leerlingen wordt vanaf schooljaar 2009 verbeterd. Het basis- en voortgezet onderwijs worden opgenomen in de Wet gelijke behandeling. Die geldt al voor werk en het beroepsonderwijs, en eerder is besloten wonen onder de wet te laten vallen. Het voorstel moet leerlingen die met aanpassingen op een gewone school meekunnen, meer kansen bieden op geschikt onderwijs. Scholen worden niet verplicht om kinderen aan te nemen; zij moeten wel kijken hoe het beste uit een kind kan worden gehaald.  Extra geld voor stages en opleidingen Er komt extra geld voor stages en opleidingen, om meer mensen in de zorg aan het werk krijgen. De bewindslieden van Vws hebben een actieplan opgesteld om de knelpunten op de arbeidsmarkt in de zorg aan te pakken. Minister Klink en staatssecretaris Bussemaker willen: 1 Efficiënter werken met nieuwe technologie * een innovatieplatform * stimuleren innovatie vanaf de werkvloer* 4 miljoen euro (tot 30 miljoen in 2011) voor gebruik van technologie2 Investeren in personeel dat al in de zorg werkt: * stimuleren van grotere deeltijdbanen * ondersteunen van levensfasebewust personeelsbeleid* 18 miljoen euro (tot 26 miljoen in 2011) voor stageplaatsen gericht op doorstroom van personeel3 Meer instroom van personeel in de zorg:* voorlichting aan jongeren over werken in de zorg* 27 miljoen (oplopend tot 39 miljoen in 2011) voor een stagefonds* ruim 23 miljoen (tot 42 miljoen) extra voor het opleidingsfonds  Inspectie vindt zorg onder de maat De Inspectie voor de gezondheidszorg vindt dat 24-uurs zorg aan verstandelijk gehandicapten van onvoldoende kwaliteit is. De inspectie deed een onderzoek naar aanleiding van klachten. In maar een kwart van de instellingen is de zorg goed. Het rapport van de Inspectie liegt er niet om: in heel veel instellingen voor verstandelijk gehandicaptenzorg is het niét goed wonen. Maar een kwart biedt verantwoorde zorg. De Inspectie vindt wel ‘dat er over het algemeen met grote betrokkenheid zorg en ondersteuning wordt geboden aan de cliënten, met veel respect voor ieders eigenheid.’ Vraaggerichtheid ‘is als missie gemeengoed’, maar ‘de risico’s zitten in de uitwerking van deze missie in concrete en zichtbare resultaten voor cliënten.’ De kwaliteit van zorg is dus onder de maat. Of, in de woorden van het rapport: ‘De belangrijkste conclusie is dat verantwoorde zorg onder druk staat door personele tekorten, zowel kwantitatief als kwalitatief. Hierdoor lopen continuïteit en veiligheid van de zorg gevaar, en kunnen medewerkers niet de vraaggerichte zorg- en dienstverlening bieden die ze willen leveren. Extra zorgwekkend is het feit dat deskundigen in de zorg afhankelijk zijn van begeleiders voor tijdige signalering van risico’s bij cliënten. In het geval van onvoldoende en onvoldoende deskundig personeel blijft deze signalering achterwege.’ Zorgen van ouders zijn terecht De Inspectie heeft van het ministerie extra geld gekregen om onderzoek te doen, vanwege de vele en ernstige klachten die de laatste tijd vooral van verwanten komen. Op grond van een ‘risicotoets’ bij 96 ‘organisatorische eenheden’ (instellingen of clusters woningen) concludeert de Inspectie ‘dat er inderdaad reden is tot bezorgdheid.’ Het gaat alléén om 24-uurs zorg; wonen dus in een instelling of woonvorm. De zorgen van ouders zijn terecht, vindt de Inspectie. Zij noemt de situatie in een kwart van het veld ‘zorgelijk: er moeten plannen van aanpak gemaakt worden ter verbetering van de zorg- en dienstverlening over 3 tot 8 risico-aspecten. In de helft van het veld moeten plannen van aanpak gemaakt worden voor 1 of 2 risico-aspecten; met enige inspanning kan de zorg zodanig verbeterd worden dat de situatie weer op orde is. Slechts in een kwart van het veld wordt verantwoorde zorg geboden en zijn geen plannen van aanpak nodig.’ Veel klagende ouders krijgen dus gelijk: er is het nodige mis in de woonzorg. Ondanks alle inspanningen van begeleiders en managers voor kwaliteit, voor certificering, voor verantwoorde zorgzwaartepakketten: de zorg is onder de maat. Aspecten die de Inspectie zwaar vindt wegen zijn ‘ondersteuningsplannen als drager van vraaggerichte zorg- en dienstverlening,’ en multidisciplinaire deskundigheid. ‘De professionalisering zal verder gestimuleerd moeten worden.’ Kleine instellingen beter Opvallende uitkomst is, dat voornamelijk kleinere concerns/stichtingen goed scoren. Daarnaast zijn oorspronkelijk semimurale instellingen beter als het gaat om continuïteit, onder meer omdat medewerkers gewend zijn meer zelfstandig te werken. Dat aspect van de zorg ‘levert de meeste risico’s op, en hiervoor moest het vaakst een plan van aanpak gemaakt worden (48%).’Het onderzoek van de inspectie bestond uit vragenlijsten (meer dan 600), en bezoeken aan locaties van 96 aanbieders. Daarbij hebben de inspecteurs gesproken met cliënten, cliëntvertegenwoordigers, begeleiders, deskundigen en het management.Tweede belangrijke constatering is, dat de personeelsbezetting vaak onvoldoende is: ‘De kwaliteit en kwantiteit van het personeel is zorgwekkend, en heeft gevolgen voor de continuïteit van de zorg- en dienstverlening.’ In 48% van de bezochte locaties zijn maatregelen nodig. Ruim een kwart van de instellingen ‘moet maatregelen nemen om de eigen regie van de cliënt te verbeteren. De maatregelen en aanbevelingen van de Inspectie zijn gericht op het scheppen van voorwaarden voor grotere bekendheid met en inzet van beproefde methodieken om de wensen van cliënten te leren kennen en hen te ondersteunen in het maken van keuzes.’ Dat iedereen de client centraal stelt, betekent dus helemaal niet dat die client ook zelf beslissingen kan nemen. Integendeel: <de client centraal> is vaak een loze leus. De Inspectie stelt voor dat er ‘best practices’ worden ontwikkeld ‘over methodieken en stijlen van management die een cliëntgerichte organisatie van de zorg- en dienstverlening mogelijk maken.’ De instellingen zijn met dit rapport zeker niet af van de Inspectie. Die blijft hen in de gaten houden: ‘Aan alle noodzakelijk geachte verbeteringen worden termijnen gesteld en zonodig wordt het toezicht verscherpt.’   Verantwoorde zorg voor gehandicapten onder druk Toets op risico’s in de 24-uurszorg voor mensen met een verstandelijke beperking 2006-2007. Rapport van de Inspectie voor de gezondheidszorg, te downloaden op www.igz.nl. Daar zijn ook bezoekverslagen te vinden.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!