Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Nieuws 5 juli

5 juli 2007 Door de redactie Geen reacties
Meer werkenden Meer mensen met een chronische ziekte of handicap hebben een baan. Tussen 2003 en 2005 steeg het percentage chronisch zieken en gehandicapten met werk van 31 naar 39 procent. Tegelijkertijd halveerde tussen 1999 en 2005 de tijd die gehandicapte werkenden wegens ziekte verzuimden. De gegevens komen uit rapport Kerngegevens maatschappelijke situatie 2006 van het onderzoeksinstituut Nivel.. Het kabinet wil nog méér mensen met een chronische ziekte of handicap aan een baan helpen. Zo zullen er 10.000 brugbanen komen voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten. Ook gaat het kabinet door met de campagne Geknipt voor de juiste baan, om werkgevers ervan te overtuigen dat gedeeltelijk arbeidsgeschikten gemotiveerde werknemers zijn. Zie www.swz.nl . Extra hulp voor Wsw-ers Mensen die wachten op een Wsw-baan moeten alvast begeleiding krijgen om hun vaardigheden te verbeteren. Dit staat in het wijzigingsvoorstel van de Wet sociale werkvoorziening dat is ingediend is bij de Tweede kamer. Gemeenten en het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Uwv) mogen hiervoor het geld gebruiken dat ze krijgen om mensen aan het werk te helpen. Staatssecretaris Aboutaleb van Sociale zaken en werkgelegenheid zal gemeenten ook stimuleren om meer Wsw’ers onder begeleiding aan de slag te krijgen bij gewone werkgevers. Gemeenten krijgen geld voor elke Wsw’er die ze zo aan een baan helpen. Het kabinet stelt hiervoor 18 miljoen euro beschikbaar. Meer dan 80 % van de Wsw’ers werkt nog in een sociale werkplaats. Zie www.swz.nl.   Gehandicaptensport in Second Life Het Fonds Gehandicaptensport heeft sinds kort een sportcomplex in de virtuele internetwerreld Second Life. Het staat op het goededoeleneiland van ABN Amro en de Vrije Universiteit. Het Fonds is hiermee, samen met het Nederlandse Rode Kruis, het eerste goede doel met een eigen terrein in Second Life. Bezoekers van het sportcomplex kunnen in een rolstoel deelnemen aan een race, om te ervaren wat het is als gehandicapte te sporten. Het Fonds hoopt met het project een jonge doelgroep attent te maken op gehandicaptensport te onderzoeken of nieuwe media bijdragen aan de doelstellingen van het Fonds geld te werven via virtuele werelden. Zie www.fondsgehandicaptensport.nl .   Langer doorwerken Vroegtijdig met pensioen gaan is ‘uit’. Steeds meer mensen – en vooral vrouwen - van tussen de 55 en 65 jaar werken. In 2006 werkte 41,7 procent, in 2005 was dat nog 39,7 procent. De cijfers staan in de derde voortgangsrapportage over het ‘Kabinetsstandpunt Stimuleren langer werken van ouderen’. Staatssecretaris Aboutaleb van Sociale zaken en werkgelegenheid vertelt daarin dat vooral steeds meer vrouwen van tussen 55 en 59 jaar aan het werk blijven: in 2005 werkte 38,3 procent van hen, in 2006 42,7 procent. Dit percentage is de afgelopen tien jaar bijna verdubbeld. Bij mannen is de stijging kleiner: van 72,2 procent in 2005 naar 73,2 procent in 2006. Vooral onder werknemers van 60 tot 65 jaar is nog veel winst te boeken, vindt Aboutaleb: gemiddeld stoppen mensen op 61 jarige leeftijd met werken. De staatssecretaris stelt binnenkort het actieteam ‘talent 45+’ in. Die moet een gezamenlijke aanpak door werkgevers, re-integratiebedrijven, gemeenten en uitvoeringsorganisaties stimuleren. Leeftijd in Cao's Volgens een onderzoek naar 121 cao’s uit 2006 maken steeds meer werkgevers en werknemers afspraken om werknemers langer in dienst te houden. In 56 % van de onderzochte cao’s komt het begrip ‘oudere werknemer’ voor, in 29 % de term ‘leeftijdsbewust personeelsbeleid.’ De meeste cao’s bevatten afspraken om oudere werknemers langer aan de slag te houden. Zo kunnen werknemers volgens een kwart van de cao’s doorwerken na hun pensioen.   Duidelijke taal Burgers moeten in begrijpelijke taal worden voorgelicht over de financiering van de zorg en over hun rechten. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de zorgkantoren en de indicatieorganen hebben afgesproken de komende twee jaar de communicatie met burgers over onder meer de algemene wet bijzondere ziektekosten (Awbz) te verbeteren.   Subsidie voor samen sporten Sporten kan de betrokkenheid tussen mensen met of zonder handicap, allochtoon of autochtoon, oud of jong, bevorderen. Sport verbetert hun sociale contacten en geeft hen zelfvertrouwen. Het Oranje Fonds stelt daarom 500.000 euro beschikbaar aan sportprojecten waarbij de sociale aspecten voorop staan en ontmoeting tussen verschillende groepen mogelijk worden gemaakt. Sportprojecten kunnen tot 15 oktober bij het Oranje Fonds worden ingediend. Informatie over het subsidieproject Samen Sporten  op www.oranjefonds.nl/samensporten , of telefoon 030-6598044.   Fusie in Amsterdam Amsterdam Thuiszorg en de Amsterdamse zorgorganisatie Cordaan willen per 1 januari 2008 een bestuurlijke fusie sluiten. Cordaan biedt ondersteuning en zorg in ruim 120 verzorgingshuizen, in verpleeghuizen, in woonvormen voor mensen met een verstandelijke beperking en in woonvormen voor mensen met psychiatrische problemen. Ook dagbesteding is onderdeel van het pakket. De organisaties denken dankzij de fusie beter te kunnen inspelen op de veranderende zorgvraag. Zo wordt het eenvoudiger om de kennis uit te wisselen, en kleinschalige zorg te verlenen. De bereikbaarheid neemt toe. De medezeggenschapsorganen moeten hun oordeel nog uitspreken over het plan, evenals de Nederlandse Mededingingsautoriteit.    William Schrikkergroep slaat terug Pleegzorgorganisatie voor kinderen met een handicap William Schrikker is een juridische actie begonnen tegen een groep mensen die al maanden een hetze voert. De betreffende mensen dringen zich – volgens WSG-woordvoerder Ad Veen – als adviseur op aan ouders, en maken organisatie, bestuursleden en gezinsvoogden op allerlei manieren zwart. Dat doen ze ook bij andere jeugdzorginstellingen. Na veel verdachtmakingen in brieven en op internet heeft de groep zich tot de Tweede kamer gewend. Gesprekken van de William Schrikkergroep met de actiegroep leidden niet tot verbetering van de verhoudingen. Aangezien de verdachtmakingen de afgelopen maanden steeds talrijker en persoonlijker zijn geworden, en nu ook de politiek erin wordt betrokken, heeft de William Schrikkergroep de politie om een onderzoek gevraagd. Daaruit bleek dat de informatie die de groep verspreidt, onjuist is. Er is nu een advocaat in de arm genomen om juridische stappen te ondernemen tegen de groep.   Plan bij hittegolf Een nationaal hitteplan moet kwetsbare groepen (zoals ouderen en bewoners van zorginstellingen) tijdens komende hittegolven beschermen. Aanleiding voor het hitteplan waren de verhoogde sterfte in de zomer van 2003 in Frankrijk en de hittegolven van 2005 en 2006 in Nederland. Het plan bevat maatregelen waarmee instellingen, zorgverleners, maar ook vrijwilligers en mantelzorgers, zich kunnen voorbereiden op een periode van aanhoudende hitte. Zo zal er een algemene waarschuwing uitgaan als er grote kans is op een hittegolf. Ook is er informatiemateriaal gemaakt met praktische aanwijzingen om de hitteperiode zo goed mogelijk te doorstaan. Voor instellingen en zorgverleners is deze informatie speciaal gericht op beheersing van de binnentemperatuur en aanpassing van de zorg. Er komen regionale steunpunten op waar alle zorgpartijen en burgers terecht kunnen met vragen. Informatie op www.minvws.nl .   Eigen risico De no-claimregeling in de gezondheidszorg wordt volgend jaar vervangen door een verplicht eigen risico van 150 euro per jaar. Minister Klink van Vws heeft een wetswijziging in die zin voorgesteld aan de Tweede kamer. In de nieuwe regeling krijgen chronisch zieken en gehandicapten, afhankelijk van hun medicijngebruik, financiële compensatie. Op www.minvws.nl staat een vragen- en antwoordenrubriek over deze kwestie. Er is ook een aparte rubriek voor chronisch zieken en gehandicapten. Gezondheidsnet Op de pas vernieuwde site Gezondheidsnet staan dossiers over aandoeningen, gezondheidnieuws,  een medische encyclopedie met informatie over 400 ziektes en aandoeningen alle in Nederland geregistreerde medicijnen. Ook kun je er vragen stellen aan experts: www.gezondheidsnet.nl .   Inspectie heft toezicht op Het verscherpt toezicht op Rijsenburgselaan in Driebergen, een woonproject van Philadelphia zorg, is opgeheven. Vorig jaar maart stelde de Inspectie voor de gezondheidszorg na een onderzoek verscherpt toezicht in, omdat verontruste ouders zich ernstige zorgen maakten over de kwaliteit en kwantiteit van de zorgverlening. Philadelphia stelde een plan van aanpak op, waarna verbeteringen binnen de afgesproken tijd zijn uitgevoerd. Na controle vindt de Inspectie De dat verscherpt toezicht niet langer noodzakelijk is. Over een jaar zal de inspecteur de locatie Rijsenburgselaan nog eens bezoeken om te zien of verbetering ook over langere tijd effect houdt. Het rapport over dit woonproject is de downloaden op www.igz.nl. Nooit zorg weigeren Als lastig gedrag veroorzaakt wordt door een verstandelijke, psychiatrische of geriatrische handicap, mag dat nooit een reden zijn om zorg te weigeren. Dat antwoordde staatssecretaris Jet Bussemaker op vragen van Tweede kamerlid Agema van de Partij voor de Vrijheid. Enkele zorginstellingen (met name verzorgings- en verpleeghuizen) hebben in de Telegraaf gezegd dat ze de mogelijkheid willen krijgen om lastige patiënten zorg te weigeren. Als het aan Bussemaker ligt, zullen ze daar nooit toestemming voor krijgen. Op de vraag van Agema of de staatssecretaris zelf ook wel eens lastig is antwoordde zij: “Dat moet u mijn man en dochter vragen.”     Tandplak opsporen Of en waar mensen nog tandplak in hun mond hebben is sinds kort eenvoudig te zien met een nieuwe methode. De nieuwe Gum plak-check-methode bestaat uit een flesje transparante fluorescerende vloeistof en een mondspiegel met ultraviolet licht. De vloeistof, die zich alleen aan tandplak hecht, wordt met de tong op de tanden, kiezen en tandvlees aangebracht, waarna men de mond kort met water spoelt. De vloeistof is in de mond nauwelijks waarneembaar. Alleen met het ultraviolette licht uit de mondspiegel licht de achtergebleven tandplak fel geel op. Je ziet precies waar je beter moet poetsen. De Gum plak-check is te koop bij drogisten en apothekers. Hij kost € 12,95 en is goed voor 50 controlebeurten. Zie www.gum.nl .  

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!