Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Nieuws 30/06

30 juni 2005 Door de redactie Geen reacties
Wat vind je van Klik? Vul de vragenlijst in, en maak kans op een cadeaubon. [url=http://www.klik.org/viewforum.php?f=8]Klik hier voor de vragenlijst.[/url] De toekomst Vakbonden AbvaKabo en CNV Publieke zaak willen met hun leden in de gehandicaptenzorg van gedachten wisselen over de toekomst. De zorg verandert, en daarmee jouw baan ook. De bonden hebben daarover een brochure gemaakt, die je gratis kunt downloaden (www.cnvpubliekezaak.nl). Het boekje heet: ‘Natuurlijk bepaal ik zelf hoe mijn toekomst eruit ziet.’ Op 19 juli is hierover een landelijk debat in Utrecht. Maar je kunt het onderwerp ook op jouw instelling bespreken: als je minimaal tien mensen bij elkaar kunt brengen, komt er iemand van de vakbond naar jullie toe. Mail voor informatie naar a.brugman@cnvpubliekezaak.nl. Marktwerking Eén van de op stapel staande veranderingen is de marktwerking in de zorg. AbvaKabo heeft daarover een 8-punten-plan opgesteld, omdat de bond vreest dat zorgverzekeraars teveel macht krijgen, en er voor gebruikers helemaal geen vrije markt komt. ‘De marktwerking vindt plaats tussen de instellingen die moeten concurreren om het geld van de verzekeraar.’ Met ‘grote risico’s voor de instellingen, en daarmee ook voor de werkers in en gebruikers van zorg.’ Het 8-punten-plan: 1 Kwaliteit moet beter en concreter vastgelegd worden in de wet Kwaliteit zorginstellingen. 2 Personeelsnorm opnemen in de CAO, om kwaliteit en werkdruk onder controle te houden. 3 Discussie over een diploma-eis voor alle functies in de directe zorg, met erkenning van eerder verworven competenties. 4 Een scholingsfonds waaraan alle zorginstellingen bijdragen en waarop zij allemaal een beroep kunnen doen. ‘Dan kan er niet bezuinigd worden op scholing, en leiden de goede werkgevers niet onder de slechte.’ 5 Invoering van een competentiepaspoort voor alle werknemers in de zorg, waarin opleidingen en ervaring worden bijgehouden. 6 Behoud van landelijke en algemeen verbindend verklaarde CAO’s. 7 Meer faciliteiten voor ondernemingsraden. 8 Ondersteuning door de bond van zelfstandig werkenden. 17 WSW-ers bij rijksoverheid De ministeries geven aan ons land niet het goede voorbeeld wat betreft gehandicaptenbeleid. De rijksoverheid heeft zelf maar 17 WSW-ers in dienst, constateerde Evelien Tonkens van Groen Links tijdens een overleg in de Tweede Kamer over gehandicaptenbeleid. “Dat ambitieniveau moet veel hoger liggen,” vindt Tonkens. Volgens haar kan staatssecretaris Ross van VWS leren van hoe vroeger de coördinatie van het emancipatiebeleid verliep: “Het gaat niet om losse speerpunten, maar om een brief over de vormgeving van een integraal gehandicaptenbeleid op basis van een toetsing. Naar analogie van de milieueffectrapportage en de emancipatie-effectrapportage zou er een gehandicapten-effectrapportage moeten komen, die toetst welk effect regulier beleid heeft voor mensen met een beperking.” Minister De Geus van Sociale zaken en werkgelegenheid voerde aan, dat de overheid behalve WSW-ers veel mensen met een of andere arbeidshandicap in dienst heeft. Agnes Kant van de SP vindt dat het kabinetsmotto <meedoen> een papieren voornemen blijft. “Het beleid staat daar haaks op. Door het inkomensbeleid van dit kabinet neemt de armoede toe. Door maatregelen in de zorgsector worden chronisch zieken en gehandicapten nog verder getroffen.” Kant ziet alleen maar verslechteringen. “Het kabinetsbeleid als geheel pakt negatief uit voor chronisch zieken en gehandicapten. Wat doet de coördinerend bewindspersoon daaraan? Dat zij steeds weer verwijst naar andere ministers is teleurstellend.” Psychiatrie en gehandicaptenzorg Nederlandse organisaties die te maken hebben met geestelijke gezondheidszorg en gehandicaptenzorg (psychische problemen, gedragsstoornissen) gaan samenwerken. Kenniscentra en beroepsverenigingen zullen hun kennis delen. Het gaat ondermeer om de Centra voor consultatie en expertise, het Landelijk kenniscentrum LVG en de vereniging voor deskundigheidsbevordering NGBZ. Het wordt alleen een samenwerkingsverband, geen nieuwe organisatie. Informatie bij NGBZ, telefoon 030-2306590. Koehandeltje Twee grote zorgaanbieders in Noord-Limburg willen fuseren: De Wendel en Vizier. Maar de Nederlandse Mededingingsautoriteit (Nma), een overheidsinstituut dat moet letten op voldoende concurrentie, heeft daartegen bezwaar. Door de fusie zouden in de regio maar twee zorgaanbieders overblijven, en er zou sprake kunnen zijn van ‘machtsconcentratie.’ Niet fuseren dan maar, zou je denken. Maar Vizier en de Wendel bedachten een truc. Een derde zorgaanbieder, de Pluryn-Werkenrode groep, gaat in Noord-Limburg 55 woonplekken opzetten. Daarmee zijn de bezwaren van de Nma van de baan. In ruil mag Vizier van Pluryn in de regio Arnhem-Nijmegen 55 plaatsen realiseren. Een eenvoudig koehandeltje dus. Totale communicatie Stichting Abrona in Huis ter Heide, Utrecht, heeft een centrum voor Totale communicatie ingericht. Begeleiders kunnen er allerhande communicatie-hulpmiddelen vinden, en literatuur en video’s. Ze kunnen ook zelf dingen maken. Informatie bij de logopedisten van Abrona, telefoon 0346-359318. Waalborg niet failliet Zorgaanbieder Waalborg in Druten dreigde failliet te gaan. Vorig jaar gaf de instelling meer geld uit dan er binnenkwam, en er ontstond een schuld (aan de bank). Het ministerie van VWS heeft toegezegd, dat Waalborg geld krijgt voor zijn reorganisatieplannen. Dan is het gevaar van faillissement geweken; de instelling zou vanaf 2007 weer financieel gezond moeten zijn. Waalborg wil nog dit jaar fuseren met de ’s Heeren Loo zorggroep.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!