Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Nieuws 27/6

27 juli 2006 Door de redactie Geen reacties
Geslaagd Acht studenten met een verstandelijke beperking hebben in Lelystad de opleiding assistent-medewerker groenvoorziening op MBO-niveau 1 afgerond. Onderdelen van de opleiding zijn onder meer gras maaien, bestrating en tuinonderhoud. Zij gingen één dag in de week naar school en werkten drie dagen onder begeleiding van een praktijkopleider. In Nederland is dit de eerste keer dat een groep studenten met een beperking hun opleiding gezamenlijk afronden. De opleiding is twee jaar geleden gestart bij het Expertisecentrum Landbouw & Zorg in Dronten. Komend jaar gaan 28 cliënten van Triade de opleiding assistent-dierverzorger/hulpkok MBO 1 volgen aan het Groenhorst College in Lelystad. Scheiden van wonen en zorg Scheiden van wonen en zorg betekent dat de woonkosten van mensen die langdurige zorg nodig hebben, niet langer worden betaald uit de AWBZ, maar door de cliënt zelf, die zo nodig huursubsidie krijgt. Staatssecretaris Ross-Van Dorp (VWS) en minister Dekker (volkshuisvesting) hebben de Tweede Kamer laten weten, dat zij het scheiden van wonen en zorg voortvarend ter hand willen nemen. Ze onderzoeken wanneer en onder welke voorwaarden hun plan kan worden doorgevoerd. Ross zegt in haar brief aan de Tweede Kamer dat er de afgelopen 25 jaar veel is veranderd. Steeds meer ouderen, gehandicapten en mensen met psychische problemen wonen in de maatschappij, en willen daar blijven.Woningcorporaties, zorginstellingen, verzekeraars en gemeenten hebben inmiddels vele uiteenlopende woonzorgarrangementen ontwikkeld: gewone of aangepaste woningen met zorg, eventueel op afroep, geclusterde wooneenheden met een zorgsteunpunt in de buurt. Ross wil het tempo van die ontwikkeling opvoeren. Zij wil ook weten of scheiden van wonen en zorg voor iedereen in de AWBZ mogelijk is. Cliënten die in een zorginstelling wonen betalen dan zelf hun huisvesting, al dan niet met een huurtoeslag, terwijl de zorg wordt uit de AWBZ bekostigd. Ross schrijft dat de tijd nog niet rijp is om cliënten van alle zorginstellingen het wonen zelf te laten betalen. Daarom laat ze eerst onderzoeken wat de gevolgen zijn voor de burgers, de zorgaanbieders, woningcorporaties en de overheid. Het loskoppelen van wonen en zorg zal volgens het kabinet voor een nieuwe dynamiek in de markt zorgen en nog meer vernieuwende arrangementen van wonen, zorg en welzijn opleveren. Dat mensen zolang mogelijk zelfstandig blijven wonen past bovendien in de uitgangspunten van ‘inclusief beleid’; voorzieningen moeten zoveel mogelijk voor iedereen toegankelijk zijn. Scheiden van wonen en zorg is volgens Ross ook nodig voor de houdbaarheid van de AWBZ. WMO Het ministerie van VWS heeft een site geopend met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning, die op 1 januari 2007 van kracht wordt: www.info-wmo.nl Gesloten jeugdzorg Jongeren met ernstige gedragsproblemen die geen strafbare dingen hebben gedaan, kunnen binnenkort ‘gesloten’ zorg krijgen in daarvoor aangewezen jeugdzorginstellingen. Onder gesloten jeugdzorg vallen gedwongen opneming, gesloten verblijf en gedwongen behandeling. De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Ross-van Dorp (VWS) en minister Donner (justitie) ingestemd met een wijziging van de Wet op de jeugdzorg in die zin. Kinderen ernstige gedragsproblemen worden dan niet meer in een justitiële jeugdinrichting geplaatst, samen met jeugdigen die een strafbaar feit hebben gepleegd. Vooruitlopend op de wetswijziging is er al een aantal initiatieven van gesloten jeugdzorg gestart. Per 1 januari 2010 worden in principe alle civielrechtelijke jeugdigen behandeld in een jeugdzorginstelling. Seksualiteit Ouders en hulpverleners hebben een stichting opgericht om verstandelijk gehandicapten te helpen met seksuele onderwerpen. De stichting heet ISISZ (intimiteit, seksualiteit, informatie en scholing in de zorg), en heeft als doel studiedagen te organiseren voor verstandelijk gehandicapten en hun begeleiders, informatie te geven, en te bemiddelen bij hulpvragen. Telefoon 0485-380462, internet www.isisz.nl

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!