Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Nieuws 26/05

26 mei 2005 Door de redactie Geen reacties
Altijd maar nachtdiensten draaien is niet goed Altijd ‘s nachts werken mag eigenlijk niet, vindt de Sociaal Economische Raad. In een advies over de Arbeidstijdenwet schrijft de raad: ‘Permanente nachtarbeid dient in beginsel niet mogelijk te zijn.’ Maar uitzonderingen lijken niet verboden te worden. De Arbeidstijdenwet wordt vereenvoudigd; regels over minimum rusttijden, zondagsarbeid, maximum arbeidstijden, nachtdiensten, pauze en beschikbaarheid worden aangepast. De controle op de Arbeidstijdenwet moet volgens de SER door de Arbeidsinspectie worden gedaan; het kabinet ziet een grotere rol weggelegd voor werknemers en werkgevers. De Inspectie voor de gezondheidszorg kreeg vorig jaar vier meldingen van ernstige ongevallen ‘s nachts in instellingen voor gehandicaptenzorg. De instellingen schatten de risico’s die cliënten tijdens de nacht lopen, onvoldoende in, vindt de Inspectie. Bij de gemelde incidenten was steeds sprake van een falend nachtbewakingssysteem. Er kwam geen signaal door op de monitor van de wakende wacht. Zo kon een ernstig meervoudig gehandicapt kind uit een lig-orthese glijden, bekneld raken en kneuzingen oplopen. Een andere cliënt kreeg de kans zichzelf te verwonden. Bij een jongetje in een logeervoorziening trok een ander kind ‘s nachts de sonde uit, zonder dat het bewakingssysteem dat registreerde. De Inspectie vindt dat nachtbewakingssystemen moeten worden opgenomen in het kwaliteitsbeleid van instellingen. Naast de vier meldingen waren er meer incidenten met bewakingssystemen, die niet tot ernstig letsel leiden. De inspecteurs letten de komende tijd bij hun bezoeken aan instellingen extra op de nachtbewakingssystemen. Tilliften Ook over tilliften kreeg de Inspectie meldingen: er waren vorig jaar 23 ongelukken mee, vijf minder dan in 2003. Mensen vielen uit een lift doordat de tilband losliet, of ze raakten bekneld tussen tilband en lift. Uit onderzoek van de Inspectie bleek eerder dat het onderhoud van tilbanden en -liften niet goed is geregeld. Bovendien zijn medewerkers in meer dan de helft van de instellingen niet goed geschoold in het gebruik. Fabrikanten moeten tegenwoordig alle ongelukken met tilliften melden aan de Inspectie. Die let bij bezoeken aan zorginstellingen, hoe het gebruik van tilliften geregeld is. Maar ze let ook op de fabrikanten: die moeten de wettelijke normen naleven. Seksueel misbruik Het aantal meldingen van seksueel misbruik bij de Inspectie voor de gezondheidszorg, is vorig jaar gestegen. Er waren 81 meldingen (en 11 uit de psychiatrie). De Inspectie vindt dat cliënten in de gehandicaptenzorg ‘kwetsbaar zijn en zich minder goed kunnen verdedigen tegen seksueel misbruik.’ Instellingen zijn nu nog niet verplicht om melding te doen, maar dat verandert als de voorgestelde wijzigingen in de Kwaliteitswet zorginstellingen worden ingevoerd. Dan moeten instellingen zelfdoding, ernstige calamiteiten en seksuele intimidatie altijd melden. Vorig jaar ging het in 30 gevallen van seksueel misbruik om cliënten onderling, en 17 maal om hulpverleners. Informatie uit het jaarbericht van de Inspectie, te vinden op www.igz.nl. Een derde van verstandelijk gehandicapte ouders kan het aan Uit onderzoek in opdracht van het ministerie van VWS blijkt, dat maar een derde van alle ouders met een verstandelijke handicap, het ouderschap aankan. Dat wil zeggen: er zijn geen aanwijzingen voor verwaarlozing of mishandeling . Tweemaal zo vaak wordt een kind uit huis geplaatst of moet de Raad voor de Kinderbescherming op een andere manier ingrijpen. Van belang voor goed ouderschap is een sociaal netwerk, en het kunnen inschakelen van hulpverleners. Iemands intelligentie (IQ) is geen doorslaggevende factor is voor ‘goed genoeg’ ouderschap. Veel hangt af van het accepteren van hulpverlening en van het vermogen een affectieve band met het kind op te bouwen, aldus de onderzoekers. Vorig jaar heeft het kabinet een ‘ontmoedigingsbeleid’ voorgesteld als verstandelijk gehandicapte ouders niet in staat zijn kinderen op te voeden. Als ‘in redelijkheid kan worden vastgesteld dat het toekomstige kind grote schade zal lijden,’ vindt het kabinet dat een kinderwens niet ondersteund moet worden. ‘Kern van de zaak is en blijft te voorkomen dat een kind een toekomst vol verwaarlozing tegemoet gaat.’ De Inspectie voor de gezondheidszorg kreeg in 2004 ‘enkele signalen waaruit zij concludeert dat licht verstandelijk gehandicapte ouders doorgaans niet competent zijn om kinderen op te voeden,’ zo meldt ze in haar Jaarbericht (zie hierboven). Blad voor cliënten bekroond Het cliëntenblad van de stichting Philadelphia zorg is uitgeroepen tot winnaar in de categorie ‘beste innovatie’ van een wedstrijd voor bedrijfsbladen. Doorslaggevend was de goede afstemming op de gebruiker, door de combinatie van een gedrukt blad en een cd waarop tekst wordt voorgelezen en ondersteunende geluiden zijn te horen. Waalborg gaat naar ‘s Heeren Loo De ‘reorganisatie’ van zorgaanbieder Waalborg (Betuwe/Bommelerwaard en Land van Maas en Waal) wordt versneld. De toezichthouders hebben de ‘s Heeren Loo zorggroep gevraagd om op korte termijn de verantwoordelijkheid voor de zorg over te nemen. Probleem van Waalborg is ‘dat de inkomsten niet in verhouding staan tot de zorgzwaarte van de cliënten.’ De vraag is of ‘s Heeren Loo dan wel voor goede zorg kan instaan. De twee organisaties werken al samen op het gebied van management, organisatie en financiën. Waalborg wil nu snel een fusie aangaan. Vorig jaar had de instelling een tekort. Europese Grondwet In de serie AO-boekjes is een (redelijk eenvoudige) aflevering verschenen over de Europese Grondwet. Het boekje is gratis te downloaden op www.actueleonderwerpen.nl. Een gedrukte versie kost € 3.25, te bestellen via de website of telefoon 0320-286962. AWBZ: 500 miljoen euro overschot Het College voor zorgverzekeringen (CVZ) verwacht dat de totale lasten voor de AWBZ dit jaar uitkomen op € 21,7 miljard. Omdat de baten fors hoger uitvallen, wordt het tekort na jaren omgebogen in een overschot van rond de 500 miljoen euro. Voor de Ziekenfondswet beraamt het College daarentegen een tekort van meer dan 3 miljard euro. De kostenvermindering van de AWBZ is ‘hoofdzakelijk het gevolg van stringente budgetafspraken tussen de minister en zorginstellingen.’ Die afspraken zijn vastgelegd in een convenant en gelden tot 2007. In voorgaande jaren stegen de uitgaven steeds fors. Nu stijgen de inkomsten door een hogere AWBZ-premie en meer eigen bijdragen. Staatssecretaris Ross van VWS meldt aan de Tweede Kamer, dat zorgkantoren in 2005 een groei van de uitgaven voor gehandicaptenzorg verwachten. Oorzaken zijn het wegwerken van de wachtlijsten, de groei van kleinschalige woonvoorzieningen, de uitbreiding van SGLVG-plaatsen (voor sterk gedragsgestoorde, licht verstandelijk gehandicapten) en de toenemende vraag naar extramurale zorg. Daarnaast krijgen meer jongeren met een lichte verstandelijke handicap een indicatie voor zorg.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!