Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Nieuws 24/11

24 november 2006 Door de redactie Geen reacties
Geen tijd om te stemmen Op 22 november heeft niet iedereen die dat kon en mocht, zijn stem uitgebracht. Dat is gebleken uit meldingen bij Makkers unlimited, een belangenorganisatie van mensen met een handicap. Iemand die woont in een instelling voor mensen met meervoudige beperkingen, had wel een stemkaart gekregen, maar die was zoekgeraakt. Zijn vader heeft een nieuwe stempas bij de gemeente moeten halen. Er kwamen klachten van verstandelijk gehandicapten, van wie de begeleiders vergeten waren om tijd te plannen voor een bezoek aan het stembureau. Gemachtigd De vraag dook weer op, wie gemachtigd is om namens een ander te stemmen: de ouders of de begeleiders. Formeel is degene die het eerst komt en wiens naam op de betreffende stemkaart is gezet met de handtekening van de kiesgerechtigde, de gemachtigde. Maar er ontstaan in de praktijk gemakkelijk problemen. De wetgever kan op afstand niet zien of iemand wel of niet in staat is om te stemmen, en stuurt dus altijd de oproepingskaart naar het woonadres van de stemgerechtigde. Vakantie, sport en spel Het Ronald McDonald Kinderfonds had tot nu toe alleen logeerhuizen voor familie van ernstig zieke kinderen. Het fonds gaat ook vakantie, sport en spel voor zieke en gehandicapte kinderen organiseren. De doelgroep is uitgebreid naar gezinnen met een lichamelijk gehandicapt kind en een kind met een gedrags- of psychiatrische stoornis. Gehandicapte kinderen kunnen straks op vakantie in de Ronald McDonald Kindervallei in Valkenburg aan de Geul. Kunstwerk Het sprookjesachtige vakantieverblijf (zie foto) wordt gebouwd naar een ontwerp van de beroemde Oostenrijkse kunstenaar Hundertwasser. In Amsterdam komt een sport- en spelcentrum. Er komen twee nieuwe Ronald McDonald huizen: bij jeugdpsychiatrische instelling RMPI in Barendrecht en bij revalidatiecentrum Groot Klimmendaal in Arnhem. Begeleid wonen in Drenthe Zorgaanbieder Vanboeijen en de thuiszorg in Groningen steunen initiatieven voor kleinschalig begeleid wonen in Drenthe. Vanboeijen: ‘Steeds meer mensen willen regie over hun eigen leven. Bij grote organisaties is dat vaak lastig. Bestaande voorzieningen blijken soms te veel vanuit de organisatie ingericht. Zij bieden iets aan en zoeken er bewoners bij. De zorgaanbieder houdt daarmee de regie in eigen hand. Bij kleine wooninitiatieven kan het vaak wel. Je ziet dan ook dat de vraag naar dit soort initiatieven toeneemt. Toch komen er maar weinig initiatieven van de grond. Zelf iets opzetten blijkt vaak lastig. En de meeste betrokkenen hebben er weinig ervaring mee. Goede initiatieven stranden soms onbedoeld in een conflict over verschillende belangen.’ Eigen wensen Vanboeijen en Thuiszorg Groningen willen mensen met een beperking helpen bij het ontwikkelen en uitvoeren van hun eigen wensen. De ervaring met verschillende vormen van kleinschalig wonen hebben zij vastgelegd in het ‘Velemansdroom-concept.’ Daarin hebben cliënten zelf de regie op wonen en assistentie. Vanboeijen en Thuiszorg Groningen leveren advies alleen daar waar nodig. Ze hebben er al ervaring mee opgedaan in woonvormen Toermalijn en Velemansdroom. Arts krijgt prijs De Hanna Oorthuys-prijs is tijdens de algemene ledenvergadering van de Nederlandse vereniging van artsen voor verstandelijk gehandicapten (NVAVG) toegekend aan Henny van Schrojenstein Lantman. Zij heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan goede huisartsenzorg voor iedereen met een verstandelijke beperking, en het overdragen van kennis en ervaring. Ook heeft zij onderzoek gedaan naar gezondheid en veroudering bij verstandelijk gehandicapten. Nederland hoogste tillift-dichtheid ter wereld Nederland heeft de hoogste tilliftdichtheid ter wereld. Gemeten naar de bevolking hebben wij de meeste tilliften. Maar alleen een tillift is onvoldoende om de lichamelijke belasting van de medewerkers in de zorg te verminderen, stellen onderzoekers van het Project Ergocoaches. Het beroep van verpleegkundigen en verzorgenden staat nummer 1 in de top-10 van zware beroepen in Nederland. Ergocoaches In instellingen met goed Arbo-beleid en hulpmiddelen, en met ergocoaches, daalt het ziekteverzuim door fysieke belasting het meest. Ergocoaches zijn teamleden die naast hun uitvoerende taken extra verantwoordelijkheid op zich hebben genomen voor de preventie en vermindering van fysieke belasting. De naam ‘coach’ onderstreept dat het gaat om iemand die collega’s ondersteunt en begeleidt. De ergocoach vervult de rol van aanspreekpunt, aanjager en motivator. Samen met het team bekijkt hij of zij hoe bepaalde handelingen en werkzaamheden minder belastend of voorkomen kunnen worden. Er komen steeds meer ergocoaches in de zorg. “Goed preventiebeleid is meer dan alleen de aanschaf van een tillift,” aldus Annemarie Klaassen, projectleider Ergocoaches. “Door ergocoaches zakt het beroep van verpleegkundigen en verzorgenden minstens vijf plaatsen in de top-10.”  Informatie over Project Ergocoaches vind je op www.ergocoaches.nl .   Werkervaring Werkgevers en werknemers hebben, samen met de overheid, afspraken gemaakt over het meetellen van kennis en ervaring die buiten het onderwijs zijn opgedaan, om een officieel erkend diploma te behalen. Er is een convenant gesloten met afspraken over EVC: eerder verworven competenties. Er komen speciale EVC-trajecten en erkende EVC-aanbieders. Leren Veel mensen hebben in hun werk al meer geleerd dan uit hun diploma’s blijkt. Door competenties die buiten het officiële onderwijs zijn opgedaan, te erkennen, worden alle kennis en vaardigheden van werknemers zichtbaar. De drempel om op volwassen leeftijd alsnog aan een volwaardige opleiding te beginnen, wordt lager. De regeling past in het Europese streven om iedereen een leven lang te laten leren. Participatie Het stimuleringsprogramma Lokaal Centraal wil de cliëntenparticipatie bevorderen. Het programma draait al in 84% van de Nederlandse gemeenten. Doel zijn zeggenschap en sturing door gebruikers van zorg en welzijnsvoorzieningen. In 2007 wil het programma moeilijk bereikbare groepen beter betrekken bij de zorg. Op het ogenblik vinden veel activiteiten plaats in verband met de WMO die op 1 januari ingaat. Moeilijk bereikbare doelgroepen zijn jongeren en allochtonen, en mensen die niet goed in staat zijn tot participatie ‘zoals doven en visueel gehandicapten.’ In het programma ‘Lokaal centraal’ worden cliënten die gebruik maken van de WMO gestimuleerd om in de gemeente gezamenlijk hun belangen te behartigen. Meer informatie op www.zorgbelang-nederland.nl.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!