Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Nieuws 24/01

24 januari 2007 Door de redactie Geen reacties
Wonen en werken in een kasteel Sinds half januari wonen 28 cliënten van Abrona in appartementen in kasteel Woerden. Verder zijn in het kasteel vergaderzalen, een trouwzaal en een brasserie. Op de bovenste verdieping is de ‘Zaal der kunsten’ met culturele activiteiten, waar verstandelijk gehandicapten werken in bediening en huishouding. Kasteel Woerden is hierdoor weer toegankelijk voor iedereen. Een agenda van activiteiten is te vinden op www.kasteelwoerden.nl . Klok met foto’s Een leuk idee voor cliënten die weinig tijdbesef hebben: een wandklok waarop je, in de plaats van de cijfers, fotootjes kunt bevestigen. Pictogrammen kunnen natuurlijk ook. Bij elk uur kun je een afbeelding plaatsen, bijvoorbeeld van de activiteit die dan komt. Te bestellen op www.gadgetfabriek.nl ; prijs € 49,95     Grote verschillen tussen zorgkantoren Uit onderzoek blijkt dat tussen zorgkantoren, die voor uniforme toepassing van de AWBZ moeten zorgen, grote verschillen bestaan in inkoop- en contracteerbeleid. Afhankelijk van hun woonplaats krijgen cliënten verschillende soorten en hoeveelheid zorg. De rechtsgelijkheid van cliënten is in gevaar, concludeert de Vereniging gehandicaptenzorg Nederland (VGN). Onderzoek Het onderzoek is uitgevoerd door Zorg Consult Nederland. De zorgkantoren varen een eigen koers die niet is terug te voeren op de regionale situatie. Bij het beoordelen van offertes hanteren zij uiteenlopende maatstaven. Doelmatigheid en kwaliteit spelen beide een rol, maar hoe die ten opzichte van elkaar worden gewogen, verschilt van kantoor tot kantoor. Meestal is de prijs dominant. VGN betreurt dat de vraag van de cliënt bij het contracteren van zorg niet centraal staat. Er wordt bij de inkoop onvoldoende gelet op de expertise en ervaring die nodig zijn.   Zoekportaal vrije tijd Belangenvereniging PhiladelphiaSupport heeft een zoekportaal geopend voor recreatie en vrijetijdsbesteding, gericht op mensen met een handicap. Op www.recreatiesupport.nl kun je allerhande adressen vinden, geschikt voor lichamelijk en/of verstandelijk gehandicapten.   Grote kans op RSI Ongeveer 70 procent van de leerlingen en studenten die een mbo, hbo of universitaire opleiding volgen, heeft wel eens RSI-achtige klachten (‘muisarm’, pijn in armen, nek en schouder). Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van het ministerie van Sociale zaken en werkgelegenheid. Leerlingen en studenten op mbo’s, hbo’s en universiteiten brengen per dag bijna 4,5 uur door achter de computer; anderhalf uur voor studie en drie uur om te chatten, internetten en spelletjes te doen. Aan het eind van de studie, als studenten veel opdrachten moeten uitvoeren en hun scriptie schrijven, nemen de klachten toe. Verantwoordelijkheid Ruim de helft van de hbo-studenten en academici geeft aan psychosociale druk te ervaren vanwege het vele werk voor de studie. In het mbo ligt dat wat lager (39%). Minister De Geus vindt dat onderwijsinstellingen verantwoordelijk zijn voor de veiligheid en gezondheid van studenten. “Daarnaast vraagt voorkómen van psychosociale overbelasting en RSI ook een inspanning van ouders en studenten, door de eigen grenzen in acht te nemen, een goede zit- en werkhouding, en computerapparatuur die pauzes regelt, op een goede wijze te gebruiken. Dit geldt niet alleen voor de tijd die men op de instelling doorbrengt, maar óók thuis,” aldus De Geus.   Goed voorbeeld roosteren Zorgaanbieder Vanboeijen in Assen is goed in het flexibiliseren van de personeelsinzet. Bij een VWS-project is de instelling geroemd als één van de acht meest succesvolle trajecten om doelmatigheid en arbeidsproductiviteit in de zorg te verhogen. Bij Vanboeijen is de ‘Gouden formatie regel’ bedacht. Daarmee is het aantal ingezette uitzendkrachten verminderd, en is er meer continuïteit op de groepen. De Gouden formatie regel houdt in dat per locatie of groep wordt bekeken hoeveel vast personeel er ingezet moet worden om aan de zorgvraag te voldoen, en hoeveel flexibele medewerkers nodig zijn (voor bijvoorbeeld vakantie en ziekte). Gemiddeld is de gouden regel 90-10: 90% vast personeel en 10% flexibele inzet. Om die 10% te kunnen invullen, is een intern ‘flexbureau’ opgezet. Voordelen Door de nieuwe roostermethodiek en het flexbureau is het gebruik van uitzendkrachten bij Vanboeijen met meer dan 70% gedaald. Overwerken en ‘onderwerken’ komen veel minder voor dan voorheen. Dat alles heeft geleid tot een ‘aanzienlijke’ financiële besparing. Een ander voordeel is dat er meer vaste roosters zijn, en een betere balans tussen de vraag van de cliënt en de wensen van medewerkers. Speciale polikliniek In het Spaarne ziekenhuis in Hoofddorp wordt op 26 januari een speciale polikliniek voor verstandelijk gehandicapte mensen geopend. Het ziekenhuis werkt hiervoor samen met zorgaanbieder ’s Heeren Loo. Pieter de Jong, arts voor verstandelijk gehandicapten, zal deze polikliniek draaien.   Klokkenluidersregeling en zwarte lijst De nieuwe chef van de Inspectie voor de gezondheidszorg, Gerrit van der Wal, wil dat er een klokkenluidersregeling voor de zorg komt. Daarmee zouden medewerkers gemakkelijker, met minder risico, melding kunnen doen van misstanden. “De tijd van vrijblijvendheid is voorbij,” zei de Inspecteur-generaal in zijn nieuwjaarstoespraak. De zorg wordt steeds intensiever gecontroleerd, en de Inspectie gaat “beter handhaven.” Instellingen die onder de maat presteren, of waarover klachten zijn, worden scherper in het oog gehouden. Zwarte lijst De Inspectie is begonnen met een openbare ‘zwarte lijst’ van instellingen die slecht presteren. De lijst staat op de website van de Inspectie: www.igz.nl/toezicht. Op dit moment staan daar zes instellingen, waarvan twee voor verstandelijk gehandicaptenzorg: Sherpa in Baarn (afdelingen Hunze en Gouwe) en het Tepeklooster (van stichting Philadelphia) in Driebergen. Kwaliteit schiet te kort Bij het Tepeklooster hebben ouders klachten over de in rekening gebrachte zorg, en de daadwerkelijk geboden begeleiding. De Inspectie vindt dat de kwaliteit van zorg tekortschiet.  ‘Vraaggericht werken wordt belemmerd door ontbrekende ondersteuningsplannen, diagnostiek en signalering schieten tekort evenals de borging van de deskundigheid van medewerkers door management en specialisten. De dialoog tussen ouders, medewerkers, management en Raad van bestuur is vastgelopen. Bij cliënten is, door de ontstane situatie, een toenemend gevoel van onveiligheid te constateren.’ Bij Sherpa gaat het om de kwaliteit van zorg: ‘Het schort op deze twee afdelingen aan actuele ondersteuningsplannen, er is sprake van onvoldoende afgestemde diagnostiek en gebrek aan signalering. De borging van de deskundigheid van de medewerkers is tijdens het inspectiebezoek onvoldoende aangetoond.’   Ook Belgische artsen remmen groei kinderen Ook Belgische artsen remmen met hormonen de groei van ernstig gehandicapte kinderen. De Belgische krant Het Laatste Nieuws heeft dat gemeld. Ouders willen hun gehandicapte kinderen klein houden om gemakkelijker voor hen te kunnen zorgen, zei kinderarts Raoul Rooman van het Academisch ziekenhuis in Antwerpen. Volgens hem gaat het in België om een paar gevallen per jaar. Door hormoonbehandeling blijven jongens tot 20 centimeter korter. Er is internationale beroering ontstaan toen bekend werd, dat groeibelemmering plaatsvindt bij het Amerikaanse meisje Ashley. In Nederland gebeurt het ook wel. Lees bijvoorbeeld de rubriek De dokter in het nieuwe nummer KLIK (februari 2007).   Onderzoek naar opvoedverbod Staatssecretaris Ross van VWS laat onderzoek doen naar de mogelijkheid om een opvoedverbod in te stellen voor ‘incapabele’ ouders. Ross heeft dat aan de Tweede Kamer beloofd, op verzoek van de VVD-fractie. Objectief Met dit initiatief komt de discussie over de wens en de mogelijkheden van verstandelijk gehandicapten om kinderen groot te brengen, eindelijk in een objectiever vaarwater. Het gaat er immers niet om, bepaalde groepen het stempel ‘opvoedingsonkundig’ te geven, maar om te kijken wie wel en wie niet kinderen kan opvoeden. Een opvoedverbod kan aan iedere burger worden opgelegd, bij uiteenlopende handicaps en problemen. Het zou bovendien de mogelijkheid bieden tot ingrijpen vóór er iets ernstig fout gaat, zoals diverse malen is gebeurd. Ook zou de positie van pleegouders hierdoor versterkt kunnen worden.   Pensioenfonds beboet Pensioenfonds PGGM, waarbij alle werkers in de gezondheidszorg zijn aangesloten, heeft van de Nederlandsche bank een boete gekregen van maar liefst 1,3 miljoen euro. Het fonds (en uiteindelijk dus de werknemers) moet dat betalen omdat het anderhalf jaar geleden te veel reclame heeft gemaakt voor levensloop-producten van dochtermaatschappijen.   Mbo-ers zijn het beste uit in de gezondheidszorg Uit onderzoek van dagblad Trouw is gebleken dat mensen met een middelbare beroepsopleiding de beste kansen op werk en een goed salaris hebben in de gezondheidszorg. Dat is een mooie opsteker, nu de personeelstekorten dreigen en werken in de zorg nog steeds een vrij slecht imago heeft. Maar mbo-ers vinden het snelst een baan in de zorg; anderhalf jaar na hun afstuderen is maar 4% werkloos; in andere sectoren ligt dat tweemaal zo hoog. Bovendien biedt onze branche de hoogste startsalarissen, en zij bij ons de meeste mensen tevreden. Ook voor hbo-ers is de zorg een goede keus; ook zij krijgen de hoogste beginsalarissen. In het mbo is sociaal-pedagogisch werk de populairste opleiding, ontdekten de onderzoekers. Een baan vinden is niet makkelijk, maar studenten kunnen veel kanten op. Er zijn in Nederland 23.000 studenten SPW-3, en 21.000 doen niveau 4.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!