Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Nieuws 22/3

22 maart 2006 Door de redactie Geen reacties
Italië – Nederland: 1-1? Tussen Italië en Nederland is flinke wrijving ontstaan doordat de Italiaanse minister Giovanardi (minister voor relaties met het parlement) Nederland heeft beticht van nazi-praktijken. Het doden van baby’s of ongeborenen met ernstige afwijkingen, en het plegen van euthanasie vindt hij aanwijzingen “dat de nazi-wetgeving en de ideeën van Hitler weer opkomen in Europa.” De christen-democraat vraagt zich in een interview met dagblad Trouw af, “hoe dat zit met al die kindertjes die in Nederland door euthanasie gedood worden. En dan kan Balkenende misschien ook eens vertellen wie in Nederland bepaalt of gehandicapte kinderen en kinderen met het Down syndroom wel of niet mogen blijven leven.” Premier Balkenende en minister Bot van buitenlandse zaken vinden deze uitspraken onacceptabel. Ze praten erover tijdens de Europese top in Brussel. Indicatiepaspoort Niet de regeling, maar de burger komt in de toekomst centraal te staan bij de indicatie voor zorg (en ook bij indicatie voor sociale zekerheid). Dat hebben de staatssecretarissen Ross-van Dorp van VWS en Van Hoof van Sociale zaken beloofd. Met een nieuwe manier van indicatiestelling moeten de administratieve lasten voor burgers verminderen; het wordt minder bureaucratisch. Met het programma ‘Stroomlijning indicatieprocessen in zorg en sociale zekerheid’ moet de burger alle informatie over de regelingen op één plek op internet kunnen vinden. Plus een aanvraagformulier voor indicatiebeschikkingen. Het feitenonderzoek dat verschillende instanties verrichten om een aanvraag te beoordelen, wordt gebundeld. Dan zouden mensen niet langer vele malen dezelfde gegevens moeten verstrekken. Burgers moeten uiteindelijk één overzicht met beschikkingen krijgen, waarmee zij zorg kunnen aanvragen. Ze krijgen dan een ‘indicatiepaspoort’ met alle gegevens die in de loop van de tijd zijn verzameld. CAO-overleg vermoedelijk hervat Werkgeversorganisatie VGN (Vereniging gehandicaptenzorg Nederland) heeft voorgesteld om op 10 april 2006 het CAO-overleg te hervatten. VGN deed dat na veel acties van werknemers en vakbonden, waaronder werkonderbrekingen. Net als de vakbonden vinden de werkgevers het hoog tijd voor een nieuwe CAO. Tepeklooster De onrust over (te weinig) zorg aan cliënten van het Tepeklooster in Driebergen, duurt voorlopig voort. De Inspectie heeft er een rapport over geschreven (zie Nieuws 16 maart) en gaat landelijk onderzoeken of de klacht van ouders, dat alle instellingen die zorg in natura bieden veel minder zorg verlenen dan waarvoor betaald wordt, klopt. Op verzoek van staatssecretaris Ross van VWS heeft het Zorgkantoor Utrecht de geleverde zorg van het Tepeklooster gecontroleerd. Ross meldt aan de Tweede Kamer dat er ‘géén onrechtmatige besteding van AWBZ-gelden is aangetroffen. Ook het beeld dat in de media is geschetst, dat maar 30% van de zorg wordt geleverd, is voor de totale voorziening onjuist.’ Met de woorden ‘totale voorziening’ blijft natuurlijk de mogelijkheid open dat sommige cliënten minder krijgen dan waarvoor ze betalen. Ross vervolgt: ‘De commotie bij ouders en vertegenwoordigers is echter niet ten onrechte ontstaan. Allereerst constateert het zorgkantoor dat het wooninitiatief Tepeklooster wel qua inkomsten vraaggestuurd is opgezet, maar dat de kosten en inzet van uren in een te grote mate aanbodgericht worden verantwoord. In het Tepeklooster woont een groot aantal cliënten met indicaties in verschillende uren zorgomvang. In de verantwoording worden alle uren bij elkaar opgeteld en daarna evenredig gedeclareerd per cliënt. Dit wordt door sommige ouders terecht ervaren als een gebrek aan transparantie. Voorts is er een probleem bij de communicatie en verantwoording van Stichting Philadelphia zorg aan de ouders. Ook de verantwoording naar de ouders is veelal in termen van aanbodfinanciering geformuleerd. Het Zorgkantoor Utrecht zal erop toezien dat SPZ op deze punten verbeteringen zal doorvoeren.’ Tv-programma Netwerk, waarin ouders de onvoldoende zorg in het Tepeklooster aankaartten, besteedde er onlangs opnieuw aandacht aan. Stichting Philadelphia zorg weigerde daarin te reageren. Wel heeft de Raad van bestuur een schriftelijke reactie de wereld in gestuurd. Daarin staat onder meer: ‘Wij zijn geraakt door het rapport van de Inspectie voor de gezondheidszorg. Een conflict tussen ouders en medewerkers heeft geleid tot onbehagen en onzekerheid bij cliënten. Hierdoor is de spanning opgelopen en is een ongewenste situatie ontstaan voor cliënten en medewerkers. Dit betreuren wij zeer. De bevindingen, adviezen en maatregelen worden door Philadelphia zeer serieus genomen. We gaan hier gericht mee aan de slag om (opnieuw) zo snel mogelijk optimale zorg en ondersteuning te bieden aan onze cliënten.’ Philadelphia heeft zelf een externe accountantscontrole laten doen naar het aantal geleverde uren zorg in het Tepeklooster. De bevindingen van het accountantsbureau zijn, volgens Philadelphia, dat de zorgaanbieder ‘meer zorg heeft geleverd dan geïndiceerd en gefinancierd is.’ Philadelphia is ‘uiteraard bereid om het verbetertraject met de Inspectie zo spoedig mogelijk in gang te zetten. Het gaat ons om het belang van de cliënten.’

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!