Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Nieuws 20/9

20 september 2005 Door de redactie Geen reacties
Heb je de laatste Klik gelezen? Wil je meedingen naar een cadeaubon? Vul de vragenlijst in over het septembernummer van Klik. [url=http://www.klik.org/viewforum.php?f=8]Klik hier voor de vragenlijst.[/url] Extra geld voor zorgzwaarte De bekostiging van AWBZ-voorzieningen (wonen, dagopvang voor onder meer gehandicapten) op basis van zorgzwaarte is een jaar uitgesteld. De instellingen zagen invoering per 1 januari 2006 niet zitten; ze hebben nog een jaar nodig om het nieuwe financieringssysteem goed voor te bereiden. Het ministerie van VWS (Volksgezondheid, welzijn en sport) stelt in 2006 wel al 80 miljoen euro beschikbaar voor cliënten die ‘zware zorg’ nodig hebben. Dat blijkt uit de begroting van VWS die op prinsjesdag is ingediend bij de Tweede Kamer. Vanaf 2007 krijgen voorzieningen voor iedere cliënt of patiënt geld naar rato van de zorg die nodig is. Bij de invoering van het nieuwe systeem van ziektekostenverzekering, komend jaar, zijn verzekeraars niet meer verplicht om contracten af te sluiten met zorgaanbieders in hun werkgebied. Ze mogen zelf kiezen met wie ze in zee gaan. Centrale boodschap van minister Hoogervorst en staatssecretaris Ross van VWS is dat de regie over de zorg dichter bij de klant moet komen liggen. Daartoe dient onder meer de nieuwe Wet op de maatschappelijke ondersteuning (WMO). Om een ‘sterkere rol’ van de burger te bevorderen wordt de website www.kiesbeter.nl uitgebreid met ondermeer informatie over de kwaliteit van instellingen voor gehandicaptenzorg. Over die kwaliteit (van alle soorten zorg) doen de bewindslieden een dubbelhartige uitspraak: ‘Gemiddeld is de kwaliteit van de zorg in Nederland van hoog niveau. Maar het kan beter.’ Ze constateren ‘grote, niet goed te verklaren verschillen’ tussen zorgaanbieders. In AWBZ-voorzieningen moeten cliënten een sterke positie krijgen, en aanbieders moeten rekening houden met hun wensen. De wachtlijsten zijn wel kleiner geworden, maar de wacht<tijden> bleven ‘ongeveer gelijk.’ De intramurale gehandicaptenzorg mag de komende jaren nog een beetje groeien. Hier gaat volgend jaar meer dan 4,6 miljard euro om. De bewindspersonen houden rekening met een fikse uitbreiding van gebouwen voor gehandicaptenzorg (instellingen, gezinsvervangende tehuizen en dagverblijven). Daarnaast is heel wat vervangende bouw nodig. We zullen met ons allen nog een tikje harder moeten werken: de minister wil dat de arbeidsproductiviteit in de zorg omhoog gaat, ‘om de toegankelijkheid, de kwaliteit en de betaalbaarheid ook op lange(re) termijn te kunnen waarborgen.’ Kinderwens Het staat nu ook in de begroting van VWS: het ministerie wil een ‘ontmoedigingsbeleid van kinderwensen van verstandelijk gehandicapten’ stimuleren. Daarvoor is geen subsidie gereserveerd, en de vraag is hoe Ross-van Dorp dat wil uitvoeren. Voor MEE – de vroegere sociaal-pedagogische diensten – komt geen extra budget. Gemeenten moeten gewone werkplekken zoeken De Sociale werkvoorziening wordt volgend jaar gemoderniseerd. De gemeenten, die de wet uitvoeren en de werkvoorzieningschappen beheren, moeten vaker op zoek naar ‘werkplekken op maat, bij voorkeur bij een gewone werkgever.’ Dat stelt minister De Geus van Sociale zaken en werkgelegenheid in een toelichting op zijn begroting. Gemeenten die veel begeleide arbeidsplaatsen in het gewone bedrijfsleven weten te vinden, krijgen een bonus van het ministerie. De toegang tot de sociale werkvoorziening wordt nog scherper; de sociale werkplaatsen blijven ‘meer dan voorheen voorheen voorbehouden aan mensen die op een beschermde werkplek zijn aangewezen.’ In totaal wordt er ruim 2,2 miljard euro besteed aan de sociale werkvoorziening, waarvan 4 miljoen aan indicatiestelling. De wachtlijst voor de SW loopt dit jaar op tot zo’n 14.000 personen, en de gemiddelde wachttijd gaat ook omhoog. Vorig jaar was dat gemiddeld 10 maanden, nu streeft het ministerie naar maximaal 12 maanden. Vorig jaar werd 10% van de WSW-ers in begeleid werk geplaatst, dat moet dit en volgend jaar 25% worden. Wajong en TOG Het aparte fonds voor reïntegratie van Wajong-ers (jong gehandicapten met een speciale uitkering, de Wajong) wordt afgebouwd en moet in 2010 worden opgeheven. Het geld en het werk worden overgeheveld als de nieuwe wet WIA (Werk en inkomen naar arbeidsvermogen) er is. Het ministerie verwacht dat het aantal mensen met een Wajong-uitkering voorlopig blijft stijgen. Dit jaar zal het om rond de 145.000 mensen gaan, en voor 2006 is de verwachting bijna 148.000. Wajong-ers ‘herstellen slechts weinig,’ zo weet de minister, en de meeste uitstroom is vanwege leeftijd (65). Maar het bestand Wajong-ers is ‘relatief jong.’ Ook het aantal ouders dat een TOG-uitkering krijgt (tegemoetkoming aan ouders met een gehandicapt kind thuis) neemt toe, volgend jaar vermoedelijk tot 32.000.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!