Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Nieuws 15/2

15 februari 2006 Door de redactie Geen reacties
Fraude door fake-projecten De Tweede Kamerfractie van Groen Links heeft aan minister Hoogervorst van VWS vragen gesteld over de fraudezaak in de gehandicaptenzorg, waarvoor een aantal mensen in hechtenis zijn genomen. Een van hen is een voormalig ambtenaar van het ministerie. Hij en zijn kompanen hebben 22 miljoen euro verduisterd. Hoe kon dat zo gebeuren, vroeg Kamerlid Azough. Hoogervorst antwoordt: ‘De projecten waarvoor het geld is aangevraagd, bleken fictief. Het is dus niet zo dat werkelijk beoogde projecten geen doorgang konden vinden. De precieze toedracht is nog niet duidelijk. De strafzaak is nog in onderzoek bij het Openbaar Ministerie. Wel is vast komen te staan dat een aantal verdachten onder andere een fake-stichting hebben opgericht. Met medewerking van een inmiddels niet meer in dienst zijnde ambtenaar, die de bestaande procedures heeft doorbroken, leek het alsof aan de voorwaarden voor een garantstelling werd voldaan. Op basis van onjuiste gegevens werden leningen door de bank verstrekt waarvoor het ministerie borgstellingen heeft afgegeven.’ En door die borgstelling hoefde de stichting maar weinig rente te betalen. Inservice opleiding terug? Volgens de Volkskrant van 13 februari willen veel zorginstellingen hun leerlingen weer zelf gaan opleiden. Theorie en praktijk sluiten niet goed op elkaar aan, en praktijkervaring wordt gemist. Al langere tijd geven zorginstellingen aan dat de vroegere inservice-opleiding (in de instelling) zo slecht nog niet was. ‘Inservice opgeleide verpleegkundigen en verzorgenden hadden heel veel praktijkervaring als ze gediplomeerd raakten, doordat ze naast de schoolweken gewoon mee draaiden op een afdeling. Als deze leerlingen klaar waren met de opleiding konden ze meteen ingezet worden.’ Vakbond AbvaKabo heeft kritiek op dit idee. Beleidsmedewerker Marga Meere stelt: “Wij hebben er begrip voor dat instellingen oplossingen verzinnen om pas gediplomeerde verpleegkundigen en verzorgenden sneller inzetbaar te maken in de praktijk. Maar AbvaKabo wil wel dat de stagiaires goede en bekwame begeleiding krijgen, en dat ze gewaardeerd worden voor het werk dat ze doen. Ze moeten kunnen en mogen leren, en niet als goedkope kracht gezien en ingezet worden.” In de Volkskrant wordt een ‘leerafdeling’ beschreven in een Zwols verpleeghuis. Daar komen elke tien weken tien nieuwe leerlingen werken. AbvaKabo vindt: “Stagiaires kunnen nooit verantwoordelijk zijn voor de zorgvragers op de leerafdeling. Hoe kunnen stagiaires verantwoorde zorg leveren en deskundig en bekwaam handelen als ze nog bezig zijn met leren? Het lijkt erop dat deze werkgevers de stages bewust niet langer dan 10 weken laten duren, omdat zij anders een stagevergoeding moeten betalen.” Denk aan je nabestaandenpensioen Als je samenwoont maar niet getrouwd bent, regel je hopelijk je zaakjes goed. Belangrijk is om ook bij je pensioenfonds, PGGM, te melden dat je samenwoont. Anders krijgt jouw partner geen nabestaandenpensioen na jouw overlijden. Melding achteraf leidt namelijk niet tot toekenning van nabestaandenpensioen. Kijk op www.pggm.nl. Beroepsorganisaties werken samen Beroepsorganisatie NU’91 en koepelvereniging AVVV (verpleegkundigen en verzorgenden) gaan samenwerken. Ze zullen hun beroepsinhoudelijke activiteiten beter op elkaar afstemmen. Het gaat vooralsnog om ethische vraagstukken, de ontwikkeling van een nieuwe beroepscode, en internationale contacten. NU’91 heeft 22.000 verpleegkundigen en verzorgenden als lid, en maakt zich sterk voor collectieve en individuele arbeidsvoorwaarden. Daarnaast zet de organisatie zich in voor professionalisering, zelfstandigheid en positionering van verpleegkundigen en verzorgenden. De AVVV is de koepelvereniging van 50 beroepsverenigingen van verpleegkundigen en verzorgenden, en richt zich uitsluitend op de beroepsinhoud. Steeds meer leerlingen met openbaar vervoer Uit een enquête van een groot aantal ouderverenigingen en onderwijsorganisaties is gebleken, dat steeds meer kinderen met een handicap per openbaar vervoer naar school gaan. Dat is uit oogpunt van integratie natuurlijk prima, maar probleem is dat ze vaak begeleiding nodig hebben. Van ouders wordt verwacht dat zij die taak vervullen. Zij zijn het daar niet mee eens, en stellen: ‘Het wettelijke uitgangspunt dat passend vervoer in principe openbaar vervoer is, gaat voor veel leerlingen met beperkingen niet op. Leerlingen met gedragsproblemen of ontwikkelingsstoornissen, verstandelijke beperkingen en/of motorische of zintuiglijke beperkingen zijn in de regel niet in staat om zelfstandig met openbaar vervoer te reizen. Het verzorgen van begeleiding - wat in de praktijk op de ouders neerkomt - betekent een onevenredig hoge belasting voor deze ouders, die toch al zwaar belast zijn vanwege het feit dat hun kind een beperking heeft. Kinderen met beperkingen zouden tot 12 jaar recht moeten hebben op aangepast vervoer. Na 12 jaar zouden individuele situaties zorgvuldig beoordeeld moeten worden door een deskundige.’ Gemeenten sluiten de contracten voor het vervoer per busje, en streven naar zo laag mogelijke kosten. Maar de goedkoopste vervoerder is lang niet altijd de beste: chauffeurs kunnen niet omgaan met gedragsproblemen, kinderen moeten vaak overstappen, en opstappen ver van huis. Meer informatie op www.cgraad.nl. Landelijk meldpunt risicokinderen Staatssecretaris Ross van VWS wil dat er een landelijk signaleringssysteem komt waar allerlei hulpverleners hun zorgen/verdenkingen over de situatie van kinderen die zij kennen, kunnen melden. Daarmee zouden ernstige uitwassen zoals die zich de laatste tijd hebben voorgedaan, worden voorkomen. Als meerdere hulpverleners zorgen hebben over hetzelfde kind, zijn zij verplicht met elkaar contact op te nemen. De aard van die zorgen komt, vanwege de privacy, niet in het systeem te staan. Wanneer het van start gaat, is nog niet bekend. Vakbonden ongelukkig met eenvoudiger Arbeidstijdenwet De vakorganisaties CNV Publieke zaak en NU’91 zijn niet blij met de voorgestelde nieuwe wetgeving voor arbeidstijden. Hiermee zouden slechte arbeidsomstandigheden structureel mogelijk worden. Volgens CNV-bestuurder Sandra Franken verlaten veel jonge mensen de gehandicaptenzorg vanwege de versnipperde werktijden. De bonden zijn ook bang voor het toelaten van langere nachtdiensten. Autisme netwerken Het aantal autisme-netwerken in Nederland is het afgelopen jaar gestegen. In bijna 80% van de regio’s werken organisaties gezamenlijk aan een passend zorgaanbod voor mensen met autisme. Dat blijkt uit het onderzoek naar het Convenant autisme. Daarin werken allerlei zorginstellingen samen aan diagnose, ondersteuning op maat, wonen, onderwijs, arbeid/dagbesteding en specialistische hulp/consultatie. In een groot aantal regio’s geven stuurgroepen met een coördinator sturing aan de netwerken. Het is de bedoeling dat alle regio’s een netwerk met stuurgroep en coördinator krijgen. Meer informatie op www.convenantautisme.nl. Babysterfte lager De babysterfte in Nederland is in 2004 lager geworden. Daarvóór was de score van ons land, Europees gezien, heel slecht. In een overleg met de Tweede Kamer noemde minister Hoogervorst de score over 2004 een middenpositie, maar ‘een aanmerkelijke verbetering,’ met 20% vergeleken met 2001. ‘Ten opzichte van vergelijkbare landen kent Nederland een aantal risico’s. In geen enkel ander land ter wereld krijgen vrouwen op zo’n late leeftijd kinderen. Er is een hoog aantal meerlingzwangerschappen, mede als gevolg van IVF. Daarnaast zijn er zowel relatief als absoluut veel allochtone vrouwen. Die risico’s zijn de afgelopen jaren zeker niet afgenomen. Ook speelt een rol dat Nederland een ander beleid heeft ten aanzien van late abortussen en prematuur geboren baby’s dan vergelijkbare Europese landen.’

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!