Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Nieuws 13/10

13 oktober 2005 Door de redactie Geen reacties
Tientallen artikelen uit de Klik-jaargang 2004 zijn nu ook op deze site gezet! Kijk in het archief. De nieuw geplaatste artikelen staan bovenin de onderwerpenlijsten. CAO-onderhandelingen weer vastgelopen De onderhandelingen over de CAO-gehandicaptenzorg (116.000 werknemers) zijn – na een onderbreking van bijna twee maanden – op 12 oktober hervat, en nog diezelfde middag weer afgebroken. De werknemersorganisaties hebben de voorstellen van de Vereniging gehandicapten Nederland (VGN) afgewezen. Zij vonden dat er geen onderhandelingsruimte was. De VGN beschouwde zijn voorstellen als eindvoorstel, aldus de vakbonden. De VGN bood een structurele loonstijging van 2,7% in een CAO voor 24 maanden. Onderdeel daarvan vormt een werkgeversbijdrage aan de levensloopregeling van 0,7% van het salaris. Aan eenmalige uitkeringen heeft de VGN daarnaast nog 1% in december 2005 en 0,8% in december 2006 geboden. Gerard Gerding, eerste onderhandelaar van de VGN: “De opstelling van de bonden betekent dat werknemers in de gehandicaptenzorg een goede, marktconforme loonstijging wordt onthouden. Wij hebben het voor ons maximaal mogelijke geboden en daarmee een voor alle partijen aanvaardbare uitweg geboden uit de al 10 maanden slepende onderhandelingen.” Onderhandelaar namens ABVAKABO FNV Hans Moerman: “De werkgevers hebben echt te weinig mogelijkheden geboden om tot een fatsoenlijke CAO te komen. Wat zij wilden afspreken in de CAO was onder de maat. De VGN was duidelijk bij de presentatie van hun voorstel, het had de vorm van een eindbieding. Er kon niets meer bij.” Alle vier de werknemersorganisaties in de gehandicaptenzorg waren het volstrekt met elkaar eens. Er is te weinig gedaan met de voorstellen van de bonden. Onderhandelaar Sandra Franken van CNV Publieke Zaak: “Door de lange denkpauze van de VGN, hadden wij stille hoop dat er daadwerkelijk een stap in de goede richting zou worden gemaakt. Dit bleek valse hoop te zijn.”“De VGN heeft een kans laten lopen om echt te investeren in de kwaliteit van het personeel,” aldus Cor Jacobi, eveneens onderhandelaar van CNV Publieke Zaak. Op dinsdag 18 oktober komen de leden van ondernemingsraden in de gehandicaptenzorg in Utrecht bijeen. Meer daarover op de websites van de vakbonden: www.abvakabofnv.nl en www.cnvpubliekezaak.nl. De werkgeversvisie staat op www.gehandicaptenzorg.nl. Nieuwe WMO-nota Staatssecretaris Ross van VWS stuurt binnenkort een tweede nota van wijziging over de Wet maatschappelijke ondersteuning naar de Tweede kamer. De nota is een reactie op de vele kamervragen over de nieuwe wet. In de nota worden ondermeer de volgende punten opgenomen: * de zorgplicht wordt voor een periode van drie jaar niet in een algemene maatregel van bestuur, maar in de wet zelf verankerd * de termijn van de zorgplicht wordt gekoppeld aan de termijn van de evaluatie van de wet * er komt een wettelijke verplichting tot een persoonsgebonden budget * gemeenten moeten in hun ‘Wmo-plan’ vastleggen hoe de ondersteuningsmogelijkheden van kleine doelgroepen worden veilig gesteld. (Ross noemt als voorbeeld doven). Het WMO-wetsvoorstel wordt op zijn vroegst in november besproken in de Tweede kamer. Ernstige scholingsproblemen Opleidingen voor mensen met ernstige scholingsproblemen als gevolg psychische of verstandelijke beperkingen, worden met ingang van het komende jaar op een andere manier gefinancierd. Een school krijgt nu nog als instituut subsidie, onafhankelijk van het aantal studenten of hun prestaties. Vanaf januari 2006 hangt de betaling af van het aantal studenten, en van de vraag of de opleiding erin slaagt de student zijn opleiding te laten voltooien, en hem aan het werk te krijgen. De vijf bestaande Rea-scholingsinstituten (reïntegratie arbeidsgehandicapten) zullen niet langer de enige zijn die jong gehandicapten met een (Wajong)uitkering mogen opleiden. Elke opleiding die mensen doeltreffend weet te scholen en naar een baan te begeleiden kan bij het UWV (de uitkeringsinstantie) om subsidie vragen, en krijgt die ook als de opleiding voldoet aan de kwaliteitseisen. Om te voorkomen dat de kennis van de vijf bestaande Rea-scholingsinstituten verloren gaat, zal er nog een tijdje sprake zijn van een overgangsregeling. Doorstroomsubsidie Meer dan 3500 mensen met een gesubsidieerde baan krijgen de mogelijkheid een leerwerktraject te volgen en zo hun kans op een reguliere baan te vergroten. Daarvoor is 36 miljoen euro voor beschikbaar. Staatssecretaris Van Hoof van Sociale zaken en werkgelegenheid heeft 13 oktober in overleg met gemeenten, werkgevers en werknemers overeenstemming bereikt. De 36 miljoen euro wordt vooral gebruikt als subsidie voor scholing en begeleiding. De betrokken partijen hielden het geld over van de tijdelijke stimuleringsregeling ID-banen (170 miljoen euro), bedoeld om gesubsidieerde banen om te zetten in reguliere banen. Er zijn 7.700 mensen vanuit een ID-baan mee aan gewoon werk geholpen. De overgebleven 36 miljoen euro worden nu gebruikt om deelnemers die nog niet zijn doorgestoomd, alsnog de kans te geven dat via een leerwerktraject te proberen. De regeling treedt 1 januari 2006 in werking Innovatieprijs Consumenten, studenten en producenten (voor elke groep is een prijs beschikbaar) kunnen meedoen aan de zevende Innovatieprijs. Uitgangspunt is dat niemand uitgesloten moeten worden van maatschappelijke participatie of gedwongen moet zijn een beroep te doen op anderen. Iedereen die een goed idee heeft dat de zelfredzaamheid bevordert van mensen die voor veel dagelijkse bezigheden hulp nodig hebben, maakt kans op € 4.500,-. Het idee moet voor 1 februari 2006 zijn ingediend bij KITTZ. De bedoeling is dat de prijsvraag ideeën oplevert, waarmee ontwerpers en producenten hun producten verbeteren. Deelnemersformulieren zijn aan te vragen bij KITTZ tel. 050-368 62 57, www.kittz.nl/innovatieprijs . Kleinschalige woonvormen Volgens een onderzoek van het iRv (kenniscentrum voor revalidatie en handicap) is de kennis over kleinschalige woorvormen voor gehandicapten sterk versnipperd. Het iRv onderzocht 60 organisaties die ouders en gehandicapten begeleiden bij het opzetten van een kleinschalige woonvorm. Iedere organisatie heeft zijn eigen doelgroep of specialiteit. De Nederlandse Stichting voor het gehandicapte kind (Nsgk), die opdracht gaf voor het onderzoek, vindt dat er een Landelijk steunpunt wonen moet komen om kennis te verzamelen en te verspreiden. Kijk op www.nsgk.nl

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!