Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Nieuws 12/02

12 februari 2007 Door de redactie Geen reacties
Zorgzwaartepakketten klaar Zorginstellingen hebben in drie maanden tijd voor alle verblijvende cliënten (circa 260. 000) een zorgzwaartepakket opgesteld. De ‘scoring’ van zorgzwaartepakketten is daarmee afgerond, meldt het ministerie van VWS tevreden. Na controle van de opgegeven zorgzwaarte (april t/m augustus), worden de gegevens gebruikt om de maximumprijzen van de pakketten vast te stellen. Dat doet de Nederlandse Zorgautoriteit, Nza. Ook worden de productieafspraken voor 2008 erop gebaseerd. Te starten met het jaarlijkse ‘onderhoud’ van de zorgzwaartepakketten. Eventuele bijstellingen gaan in per 2008. Controle opgave zorgzwaarte Het beoordelen en controleren van de opgegeven zorgzwaarte van cliënten gebeurt door het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) in een steekproef van zorginstellingen. Federatie ouderverenigingen failliet De Federatie van ouderverenigingen (FvO) heeft haar faillissement aangevraagd. De koepel van verwantenorganisaties raakte de afgelopen jaren in de rode cijfers. Er is een reorganisatie doorgevoerd, maar zelfs daarna kan de FvO niet voldoen aan de subsidievoorwaarden van haar belangrijkste financier, Fonds PGO. Dat fonds heeft de subsidie daarom per 1 januari beëindigd. De FvO bestaat al 40 jaar en was altijd een geduchte gesprekspartner voor zorgaanbieders. Ook was er veel dienstverlening aan ouders en gehandicapten. Alle activiteiten worden nu gestopt, maar de lidverenigingen beraden zich over mogelijkheden om de belangenbehartiging van en de dienstverlening aan verstandelijke gehandicapten en hun verwanten, voortgang te laten vinden. Het zou een verschraling zijn als alle inzet en deskundigheid van de FvO zou verdwijnen. Regeerakkoord positief ontvangen Werkgeversorganisatie VGN (Vereniging gehandicaptenzorg Nederland) ziet voor de gehandicap­ten­zorg mogelijkheden in het coalitieakkoord tussen CDA, PvdA en ChristenUnie. De VGN is blij dat de marktwerking in de gehandicaptenzorg niet verder wordt doorge­zet, en dat ook bij WMO en AWBZ pas op de plaats wordt gemaakt. ‘Ook het kabinet beseft dat de gehandicaptenzorg zich niet leent voor vrije prijs­vorming en commerciële concurrentie.’  Mijlpaal De VGN hoopt dat het nieuwe kabinet zal investeren in arbeidsmarkt. Maatregelen zijn nodig om het dreigende tekort aan personeel tegen te gaan. De koepelorganisatie is blij dat het kabinet ‘serieus werk wil maken van de vermaatschappelijking van ge­han­di­capten (kleinschaligheid, integratie in buurten: het scheiden van wonen en zorg). De beleidsvoornemens worden echter mogelijk gemaakt door bezuinigingen. De VGN vreest daarom dat er minder geld komt om zorg en ondersteuning aan gehandicapten te leveren.’ De Nederlandse patiënten/consumenten federatie vindt het plan van het nieuwe kabinet om een dialoog aan te gaan met patiënten ‘een mijlpaal in de geschiedenis van de patiënten- en consumentenorganisaties. Nooit eerder gaf een kabinet blijk van de noodzaak om de positie van de zorgconsument verder te versterken. Dit biedt mogelijkheden voor een Zorgconsumentenwet die de rechten van patiënten en consumenten moet borgen.’ Verheugd De Chronisch zieken en gehandicapten raad vindt dat het regeerakkoord perspectief biedt voor gehandicapten en chronisch zieken. Zij krijgen de komende jaren meer voorzieningen in hun directe omgeving en een betere compensatie voor hun extra kosten, concludeert de CG-raad. ‘Of het zo gewenste maatschappelijke participeren echt van de grond komt, hangt af van de uitwerking van de voornemens op dit vlak.’ Verheugd is de CG-raad over de openingen die het nieuwe kabinet biedt. ‘Ook de bereidheid om daarover op korte termijn met cliëntenorganisaties zoals de CG-raad in gesprek te gaan en maatschappelijk draagvlak te creëren, is hoopgevend.’ Vrije tijd Het Ronald McDonald Kinderfonds doet onderzoek naar de vrijetijdsbesteding van gehandicapte en chronisch zieke kinderen. Dit onderzoek wordt gedaan met behulp van onderzoeksbureau Heliview. Ouders en verzorgers van kinderen en jongeren tot 25 jaar kunnen een vragenlijst invullen op www.kinderfonds.nl/onderzoek. Of je kunt je voor een telefonisch interview opgeven bij Heliview, 076-5482043.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!