Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Nieuwe wet versterkt medezeggenschap cliëntenraden zorginstellingen

12 juni 2019 Door de redactie Geen reacties

Na 23 jaar is eindelijk de nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) door de Eerste Kamer vastgesteld. Het ministerie van VWS wil er alles aan doen om de wet op 1 juli 2020 in te laten gaan. Een belangrijke stap, vinden belangenbehartigers, want het versterkt de medezeggenschap van cliëntenraden en verstevigt de participatie van cliënten.

Voor het zover is, moet er op bestuurlijk niveau nog het een en ander gebeuren. Zo heeft de Raad van State nog maximaal 3 maanden nodig en daarnaast moet de algemene maatregel van bestuur (amvb) over de reikwijdte van de wet nog langs de Tweede en Eerste Kamer. Tussen de publicatie in het Staatsblad en de inwerkingtreding zit ook nog eens een half jaar.

Het geeft de sector de mogelijkheid zich te gaan voorbereiden op de invoering. Belangenorganisaties KansPlus, LSR, NCZ en VGN zullen samen een model medezeggenschapsregeling gaan maken als handreiking naar de sector. Zij kijken ook naar een regeling omtrent kosten, scholing en ondersteuning.

Wat houdt de nieuwe wet in?
In de Wmcz 2018 wordt het instellingsbesluit vervangen door een medezeggenschapsregeling. Hierover hebben cliëntenraden instemmingsrecht. Enkele verbeteringen van de wet:
• cliëntenraden hebben meer mogelijkheden om invloed uit te oefenen op zaken die het directe leven van cliënten raken.
• De verankering van de twee voorwaarden voor ondersteuning en financiering. Hiermee kunnen cliëntenraden in het gesprek met bestuurders duidelijk aangeven waar zij behoefte aan hebben en hoe de zorginstelling dit kan faciliteren.
• Cliëntenraden hebben een verantwoordelijkheid in het zich responsief opstellen en zij dienen de mening van de achterban nadrukkelijk te betrekken bij hun werkzaamheden.
• Het regelen van de verplichting voor de instelling om de cliëntenraad desgevraagd hulp te verlenen bij het inventariseren van de wensen van zijn achterban.

Inspraak
Vanwege de impact van de langdurige zorg op het leven van cliënten, is voor instellingen die deze vorm van zorg leveren in het wetsvoorstel opgenomen dat zij hun cliënten inspraak moeten geven op aangelegenheden die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. De reikwijdte van de wet is in het conceptwetsvoorstel verbreed. De Wmcz 2018 strekt zich ook uit over de private zorg en eerstelijnszorg. Ook regelt het wetsvoorstel cliëntenraden die vallen onder de Jeugdwet.  |

Zie voor meer informatie over de nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen de website van belangenbehartiger LSR.

Op vrijdag 18 oktober, vrijdag 8 november, maandag 25 november en vrijdag 13 december organiseert LSR voor leden gratis bijeenkomsten over de Wmcz 2018.

 

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!