Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Ministerie van Vws wil langdurige zorg betaalbaar houden

16 september 2014 Door de redactie Geen reacties

"Ouderen, mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking en mensen met een psychische aandoening kunnen in Nederland rekenen op goede ondersteuning en zorg. Dat willen we zo houden, ook voor toekomstige generaties," aldus minister Schippers en staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid, welzijn en sport in hun toelichting op de begroting voor 2015. "De ondersteuning en zorg moeten passen bij de individuele wensen, mogelijkheden en beperkingen van mensen."

"Kwaliteit van leven en waardigheid zijn daarbij kernbegrippen. We willen de kwaliteit van ondersteuning en zorg verder verbeteren en betaalbaar houden door de kosten te beheersen en verspilling tegen te gaan. Tegelijk willen we waardig blijven omgaan met kwetsbare mensen. We willen ook naar een samenleving waarin iedereen zich afvraagt wat we zelf kunnen bijdragen en wat we voor een ander kunnen doen. Dat willen we voor iedereen die dat nodig heeft, ook voor mensen met een kleine portemonnee."

Mensen centraal
Het stelsel van langdurige zorg en ondersteuning moet beter aansluiten bij de ontwikkelingen en eisen van deze tijd, zeggen Schippers en Van Rijn in hun toelichting op de begroting. "Mensen doen langer mee, blijven langer zelfstandig en zijn zelfredzaam. Dat komt onder meer tot uitdrukking in woonvormen die passen bij de wensen en mogelijkheden van cliënten. De visie achter de hervorming van de langdurige zorg is dat mensen centraal staan en niet de systemen. We gaan uit van wat mensen wél kunnen. Kwaliteit van leven en welbevinden staan voorop. We bieden maatwerk, want geen twee mensen zijn hetzelfde en we moeten ongelijke situaties niet gelijk behandelen."

Loket minder
"Met de hervorming vereenvoudigen we het systeem zodat het logischer wordt en duidelijker. Voorheen kregen mensen bijvoorbeeld zorg van de huisarts uit de Zorgverzekeringswet (Zvw), verpleging thuis uit de Awbz en ondersteuning uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Vanaf 2015 krijgen zij zorg uit de Zvw en alle ondersteuning uit de Wmo. Dat is voor mensen die thuis wonen een loket minder. Zo wordt het mogelijk passende zorg en ondersteuning beter vorm te geven en creëren we meer ruimte voor lokaal maatwerk door professionals, mantelzorgers en vrijwilligers."

Zelfredzaamheid
"De nieuwe Wet maatschappelijk ondersteuning 2015 is bedoeld om de zelfredzaamheid en participatie te bevorderen en regelt die ondersteuning. Het streven is dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Mensen met beperkingen moeten zoveel mogelijk in staat worden gesteld op gelijke voet deel te nemen aan het dagelijkse leven. Gemeenten krijgen daarom de opdracht de toegankelijkheid te verbeteren van voorzieningen."

Uit de toelichting op de begroting voor 2015

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!