Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Meeste zorgverleners vrezen pensioen niet te halen

26 november 2012 Door de redactie Geen reacties

Maar 27% van de verpleegkundigen, verzorgenden en sociaal agogisch begeleiders denkt te kunnen doorwerken tot het pensioen. Vier van de tien zijn niet tevreden met hun werk of vinden de werkdruk te hoog om zo lang door te werken. De cijfers staan in het feitenoverzicht 'Werkdruk en werktevredenheid van belang voor kunnen doorwerken tot pensioen,' een uitgave van het onderzoeksinstituut Nivel, met daarin antwoorden op vragen van het panel Verpleging & verzorging.

Als oudere verpleegkundigen en verzorgenden de zorg verlaten en er minder jongeren bijkomen, zal het arbeidsaanbod de komende jaren afnemen. Terwijl door de vergrijzing en de toename van het aantal chronisch zieken de vraag naar zorg alleen maar stijgt. Er moeten dus meer nieuwe verpleegkundigen, verzorgenden en sociaal agogisch begeleiders bijkomen in de zorg, maar het is ook belangrijk dat de ouderen blijven werken.

Werkdruk
Zorgverleners die minder tevreden zijn met hun werk of die een hoge werkdruk ervaren, voelen zich minder vaak in staat door te werken tot hun pensioen. Slechts 27% denkt werkend zijn pensioen te halen. Drie van de tien weten het nog niet en 43% verwacht niet in staat te zijn het huidige werk tot het pensioen vol te houden. 85% van de beroepskrachten in de directe patiëntenzorg denkt dat 50-plussers langer blijven werken als de werkdruk acceptabel is.

Tevredenheid
Werktevredenheid en ervaren werkdruk bieden werkgevers dus aangrijpingspunten om zorgpersoneel tot hogere leeftijd te laten doorwerken. Nivel-onderzoeker Anke de Veer: "Bij de werktevredenheid gaat het vooral om een prettig contact met de leidinggevende en duidelijkheid over wat er van de werknemer wordt verwacht. Ook als de zorgverlener de indruk heeft dat het werk genoeg kans biedt tot promotie en persoonlijke groei, denkt ze langer te kunnen doorwerken. Zorgverleners die tevreden zijn over de kwaliteit van de zorg verwachten ook vaker het werk vol te kunnen houden dan zorgverleners die daarover minder tevreden zijn. Wat betreft werkdruk gaat het om het gevoel voortdurend tijd te kort te hebben voor cliënten. Dit vergroot de kans op voortijdige uitval."

Verzorgenden en jongeren
Een extra kwetsbare groep vormen de verzorgenden: ruim de helft (51%) denkt niet in staat te zijn hun werk tot hun pensioen voort te zetten. De kans dat zij vroegtijdig uittreden is groter. Dat ook de jongere zorgverleners verwachten dat ze het huidige werk niet kunnen volhouden is opmerkelijk. Anke de Veer: "Hier speelt mogelijk een selectie-effect: de oudere deelnemers aan het onderzoek zijn – in vergelijking met hun leeftijdsgenoten – al de volhouders. Werkgevers moeten dus al bij de jongere werknemers beleid maken om hen voor het werk te behouden."

Panel Verpleging & verzorging
Het Panel Verpleging & Verzorging bestaat uit 1350 verpleegkundigen, verzorgenden, sociaal agogisch begeleiders en helpenden. De verpleegkundigen werken vooral in de ziekenhuizen, de psychiatrie, de zorg voor mensen met een beperking en de thuiszorg. De verzorgenden en helpenden werken vooral in verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg. Alle sociaal agogisch begeleiders werken in de gehandicaptenzorg.

Werkdruk en werktevredenheid van belang voor kunnen doorwerken tot pensioen, door Erica Maurits, Anke de Veer en Anneke Francke (Nivel).

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!