Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Nieuws 30/11

30 november 2005 Door de redactie Geen reacties
Alle artikelen uit de Klik-jaargang 2004 zijn nu ook op deze site gezet! Kijk in archief. De nieuw geplaatste artikelen staan bovenin de onderwerpenlijsten. Levensbeëindiging baby’s Artsen die het leven van een ernstig zieke pasgeboren of nog ongeboren baby beëindigen, hoeven dat niet meer zelf bij justitie te melden. Dat heeft het kabinet besloten. Een landelijke commissie toetst of een arts zich aan de regels heeft gehouden, en brengt daarover advies uit aan het openbaar ministerie. De wet wordt niet aangepast. Actieve levensbeëindiging bij ernstige zieke pasgeborenen blijft juridische gezien moord. Deze patiëntjes kunnen niet zelf om hun dood verzoeken, één van de voorwaarden voor euthanasie. De commissie bestaat uit een voorzitter: hoogleraar gezondheidsrecht J. Hubben, een ethicus, en drie artsen die samen één stem hebben. De regels waaraan de artsen zich in het geval van levensbeëindiging moeten houden, werden bekend als het ‘Groningse protocol’. Hielprik De hielprik waarmee pasgeboren baby’s nu nog op drie aangeboren afwijkingen worden gecontroleerd, wordt vanaf 2007 uitgebreid met 15 afwijkingen. Dat heeft staatssecretaris Ross besloten. Er zijn inmiddels meer aandoeningen op te sporen en te behandelen. De hielprik werd in 1974 ingevoerd om te controleren of een baby aanleg heeft voor de stofwisselingsziekte phenylketonurie (PKU). Met een streng dieet wordt voorkomen dat het kind ernstige schade aan onder meer de hersenen oploopt. De afwijkingen waarvan de opsporing nu wordt toegevoegd aan de hielprik zijn ook zeer schadelijk, en te behandelen. Hoge sterfte Nederland heeft in Europa de hoogste sterfte onder baby’s vlak voor en na de geboorte. Tot die ontdekking is een commissie van artsen en verloskundigen gekomen. Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, dat eerder onderzoek deed naar sterfte rond de geboorte, is de Nederlandse zorg best in orde, maar wonen in Nederland meer zwangere vrouwen met een hoog risico op complicaties: Nederlandse zwangeren roken meer, ze zijn dikker, zijn vaak in verwachting van een meerling, en er zijn meer allochtonen. De commissie van artsen en verloskundigen las uit de medische dossiers van overleden baby’s dat de belangrijkste doodsoorzaak een afwijking in de placenta is. Daar is iets aan te doen door eerder in te grijpen en door betere voorlichting aan aanstaande moeders. Stimuleer sport Drie organisaties willen alle 1.500 jongeren binnen het speciaal onderwijs in Groot Gelre laten kennismaken met verschillende takken van sport. Ze streven er daarnaast naar om 80% van de jongeren zo ver te krijgen dat ze daadwerkelijk gaan sporten bij verenigingen. Zorgverzekeraar Menzis, sportbond NebasNsg en de speciaal onderwijs koepelorganisatie LVC3 leggen contact met vijftien sportverenigingen om jongeren met een beperking ook buiten schooltijd de kans te geven te sporten. De drie partijen hebben een convenant getekend. Doel hiervan is om jongeren met een lichamelijke of verstandelijke beperking meer te laten sporten en bewegen en zo hun gezondheid te verbeteren. Daarnaast willen de drie partijen de gehandicaptensport verjongen. Een zorgelijke ontwikkeling, vinden de initiatiefnemers, is dat sportend Nederland vergrijst, en dat geldt des te meer voor sporters met een beperking. Vergrijzing betekent ook, dat er steeds minder Nederlandse kandidaten komen voor deelname aan de Paralympics. Als het project positieve resultaten heeft, wordt het uitgebreid naar scholen voor leerlingen met een visuele of auditieve beperking of taal- en spraakstoornissen). Ouders klagen Philadelphia aan Zorgorganisatie Philadelphia levert maar eenderde van de zorg waar haar cliënten recht op hebben, en krijgt daarvoor wel het totale budget. Dat zeiden zestien ouders van kinderen die in een instelling van Philadelphia in Driebergen wonen, in de televisie-nieuwsrubriek Netwerk. Philadelphia ontkent de aantijgingen. De betreffende ouders kopen de zorg voor hun kind in met een persoonsgebonden budget. Een aantal ouders weigert nog langer jaarlijks tienduizenden euro’s te betalen voor zorg die niet wordt geleverd. De Federatie van Ouderverenigingen FvO heeft onlangs een ‘Meldmaand bezuinigingen’ gehouden. Ruim 36% van de ouders die reageerden zegt minder zorg te krijgen dan geïndiceerd en 6% krijgt andere zorg. Daar staat tegenover dat bijna 34% van de ouders zegt dat hun kind de juiste zorg krijgt en 3% zelfs meer dan geïndiceerd is. Betaling mantelzorgers Het betalen voor mantelzorg gaat nauwelijks ten koste van vrijwillig verleende mantelzorg. Dat is de conclusie van een onderzoeksrapport van het Instituut Sociale Wetenschappen (ITS). Staatssecretaris Ross vreesde dat vrijwillige mantelzorg zou afnemen als cliënten met een persoonsgebonden budget hun mantelzorgers kunnen betalen voor hun werk. 70% van de betaalde mantelzorgers gaat ook zónder betaling door met verzorging van hun naasten. Deze uitkomst stelt de staatssecretaris gerust. Zij ziet dan ook geen reden het beleid te wijzigen en zegt dat het pgb inzetbaar blijft voor het inkopen van AWBZ-zorg bij de mantelzorger. Bijna 40% van alle pgb’s wordt betaald aan mantelzorgers. Met het honorarium kunnen mantelzorgers zich veroorloven om minder te werken om zich in te zetten als zorgverlener. Dat voorkomt overbelasting van de mantelzorger. Analfabetisme bestrijden Het kabinet stelt de komende vijf jaar ruim € 20 miljoen beschikbaar voor de strijd tegen analfabetisme. Werkgevers en gemeenten krijgen een actieve rol. De nieuwe koers staat in het rapport Van A tot Z betrokken, Aanvalsplan Laaggeletterdheid 2006 – 2010 dat minister Van der Hoeven en de staatssecretarissen Rutte en Van der Laan van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap naar de Tweede Kamer hebben gestuurd. De drie bewindslieden vinden het onacceptabel dat 1,5 miljoen Nederlanders moeite hebben met lezen en schrijven. De afgelopen jaren is het probleem vooral bestreden door zoveel mogelijk mensen naar een taal- of schrijfcursus te krijgen. Die inspanning wordt voortgezet, maar het aanvalsplan is tevens gericht op het voorkomen van laaggeletterdheid door in een vroeg stadium in te grijpen, dus op scholen. Kijk op http://www2.minocw.nl Onvoldoende diploma`s Bijna zevenduizend mensen met onvoldoende opleiding krijgen de kans om, lerend en werkend, een traject te volgen dat tot beroepskwalificatie leidt. Dat is het resultaat van afspraken die er in verschillende regio’s zijn gemaakt in het kader van het project Leren & Werken. Uiteindelijk moeten 15.000 volwassenen zo’n traject kunnen volgen. Dat staat in een brief die de bewindslieden van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer hebben gestuurd. Er moeten ‘leerwerkloketten’ komen, en meer mogelijkheden om diploma’s te halen door praktische ervaring buiten school. Mishandeling Ook sommige verstandelijk gehandicapten worden thuis mishandeld en misbruikt, net als ouderen. Dat antwoordt staatssecretaris Ross op vragen van Tweede Kamerlid Aasted Madsen over agressie jegens ouderen en gehandicapten. In 1995 is onderzoek naar gedaan geweld jegens thuiswonende verstandelijk gehandicapten. Er zijn geen cijfers beschikbaar over bij familie wonende lichamelijk gehandicapten en van onderzoek onder bij familie wonende gehandicapten zelf. Ross is bereid hier aanvullend onderzoek naar te laten doen. Op de vraag welke mogelijkheden er zijn om meerderjarige slachtoffers van mishandeling in veiligheid te brengen, antwoordt de staatssecretaris: “Voor vrouwen is de vrouwenopvang voorhanden. Voor meerderjarige slachtoffers die daar niet terecht kunnen, bestaat geen vergelijkbare opvang. Voor de aanpak van huiselijk geweld kan worden besloten tot vervolging. Een slachtoffer of iemand die weet heeft van de mishandeling kan de meldlijn Meld misdaad anoniem 0900 700 bellen. Deze lijn kan worden gebeld wanneer de dader bekend is en degene die dit wil melden niet naar buiten durft te treden." Kosten SW-plaats dalen Een plaats in de sociale werkvoorziening kostte in 2003 gemiddeld bijna 24.000 euro. De kosten zijn tussen 1998 en 2002 met 4% gedaald. De opbrengsten per plaats zijn in die periode met 7% gestegen. De kosten voor begeleid werken en detacheren zijn lager dan de kosten voor een interne plaats, namelijk ongeveer 21.000 euro. Staatssecretaris Van Hoof van sociale zaken en werkgelegenheid meldt dat aan de Tweede Kamer. Topsalarissen zorg De helft van bestuurders uit de gehandicaptenzorg heeft een jaarsalaris van tussen de 100.000 en 150.000 euro. Een kwart krijgt minder, 22% zit tussen de 150.000 en 200.000, en 2% van de directieleden ontvang jaarlijks nog meer. Daarmee zitten de directieleden uit de gehandicaptenzorg er rianter bij dan hun collega’s in de verpleeg- en thuiszorg, maar ze zijn minder duur dan de bestuurders uit psychiatrie en vooral de ziekenhuiszorg. Deze cijfers staan in een brief over de beloning van bestuurders in de zorgsector, die minister Hoogervorst van VWS (volksgezondheid, welzijn en sport) aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Hij meldt dat steeds meer organisaties, maar nog niet alle, de salarissen van hun bestuurders in hun jaarverslag zetten. De salarissen van de bestuurders in de gehandicaptenzorg namen in 2004 met 2,2% toe, de kleinste stijging van alle zorgsectoren. Over ontslagvergoedingen zegt de minister dat de 77 bestuurders in de hele zorg die in 2004 vertrokken, gemiddeld 50.000 euro meekregen. Ruim een kwart kreeg niets, een ander kwart kreeg meer. Wil je weten hoeveel jouw directeuren verdienen? Dat zou in het jaarverslag van je organisatie moeten staan. Vraag het anders aan een lid van je ondernemingsraad.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!

Abonneren