Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Nieuws 14/12

14 december 2005 Door de redactie Geen reacties
Grote zorgbehoefte De toeslag voor gehandicapten met een extreem hoge zorgbehoefte wordt in 2006 verruimd. De regeling bestaat sinds 1 januari 2005 en is bedoeld om de zorg beter af te stemmen op de behoeften van deze cliënten. Het ministerie van VWS stelt volgend jaar € 37 miljoen beschikbaar om de zorg aan deze mensen verder te verbeteren. Vanaf 1 januari 2006 kunnen zorgaanbieders voor nieuwe cliënten een toeslag aanvragen en voor bestaande cliënten van wie de zorgzwaarte is toegenomen, een verhoging van de al eerder verleende toeslag. Ook wordt het drempelbedrag verlaagd om voor een toeslag in aanmerking te komen. De toeslag gold voor cliënten aan wie zorgverleners meer dan € 150.000 zorg per jaar leveren. In 2006 geldt een minimum van € 90.000. Lees meer op www.ctg-zaio.nl Te weinig zorg Staatssecretaris Ross van VWS laat onderzoeken of het begin dit jaar geopende Tepeklooster in Driebergen wel de zorg verleent die is afgesproken en waarvoor cliënten betalen. Ouders klaagden in de televisierubriek Netwerk dat stichting Philadelphia Zorg minder zorg verleent dan waarvoor de cliënten uit hun persoonsgebonden budget betalen. In reactie op de uitzending lieten veel kijkers weten dat ook hun kind minder zorg krijgt dan waarvoor het geïndiceerd is. Volgens eerder gehouden onderzoek van de ouderverenigingen komt dat veel voor in de verstandelijk gehandicaptenzorg. Ross zegt in antwoord op vragen van D’66 Kamerlid Lambrechts, dat pgb-houders zelf moeten controleren of ze de zorg krijgen waarop ze recht hebben. In geval van een conflict moeten ze bij de rechter zijn. Bij zorg in natura ligt die verantwoordelijkheid bij het zorgkantoor. De inspectie houdt toezicht op de kwaliteit van de zorg. Klachten die tot op heden over Philadelphia zijn ingediend, gaven de Inspectie geen aanleiding tot nader onderzoek. Maar Ross laat de inspectie nu wel de kwaliteit van de zorg in het Tepeklooster onderzoeken. Vermogensgroei Minister Hoogervorst heeft de Tweede Kamer op 8 december beloofd onderzoek te doen naar de vermogensgroei bij instellingen voor verstandelijk gehandicapten, in relatie tot de magere kwaliteit van zorg. Hoogervorst zal de Kamer halverwege 2006 schriftelijk op de hoogte brengen van zijn bevindingen Training voor ouders Volgend jaar beginnen in Amsterdam en Drenthe proef-trainingen voor ouders van kinderen met probleemgedrag. Dat gebeurt met het programma Parent Management Training programma-Oregon model (PMTO), dat antisociaal gedrag en criminaliteit moet voorkomen. De hoop is dat dankzij deze training minder kinderen in een jeugdinrichting terecht komen. Staatssecretaris Ross van VWS steekt de komende jaren 2,2 miljoen euro in het project, andere partijen nemen 2 miljoen voor hun rekening. PMTO richt zich op kinderen van 4 tot 12 jaar. In hoogstens vijftien sessies leren ouders onder andere goed toezicht te houden op hun kinderen, hen discipline bij te brengen en grenzen te stellen. Ook het geven van aandacht aan hun kinderen en het thuis gezellig maken, zijn onderdelen van de training. In 2007 moeten de opvoedlessen landelijk worden gegeven. Opvoedingsondersteuning Gemeenten krijgen vanaf 2006 tien miljoen euro extra voor opvoedingsondersteuning. Vanaf 2006 ontvangen zij voor elk in hun gebied geboren kind vijftig euro. Ze moeten het geld besteden aan preventief jeugdbeleid: pedagogische advisering en begeleiding of praktische hulp bij de verzorging en opvoeding van kinderen. Zo wil het kabinet voorkomen dat kinderen in de problemen komen. De gemeenten mogen zelf kiezen welke opvoedingsmethode ze toepassen, zolang deze zijn nut maar bewezen heeft. In de jeugdgezondheidszorg worden 44 methodes voor opvoedingsondersteuning veel gebruikt. Het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn (NIZW) bekijkt welke daarvan effectief zijn. Op de site van het NIZW staat een lijst met goede praktijkervaringen: www.nizw.nl Onder de pannen In Amsterdam-Osdorp is half december het Onder-de-Pannen project Zoelenkerkstraat geopend. Onder-de-Pannen biedt huisvesting aan kopers en huurders, jong en oud en mensen die zorg nodig hebben. Mensen met een ernstige lichamelijke of verstandelijke handicap kunnen er zelfstandig in de wijk wonen. In het project werken woningbouwverenigingen en organisaties uit verschillende zorgsectoren samen. Amstelrade zorgt voor woonbegeleiding, dagbesteding, paramedische dienstverlening, 24 uurs-zorg, technische voorzieningen en domotica (technische hulpmiddelen in huis). De Kleine Johannes brengt zijn specialiteit in het werken met jongeren met een verstandelijke handicap naar voren en Antaris doet dat voor ouderen. Vmbo Er gaat veel goed in het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) maar er zijn ook enkele hardnekkige knelpunten, zoals hoge uitval en de opvang van leerlingen die extra aandacht vragen. Dat staat in het rapport van een interdepartementale werkgroep. De werkgroep stelt voor om meer plaatsen voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen te realiseren. Ook moeten de zorgadviesteams nog professioneler worden. Verder moet het budget van de school omhoog, zodat leraren in de grotere steden een hoger salaris kunnen krijgen. De werkgroep vindt dat het overgrote deel van de leerlingen het goed doet. Ruim 95 procent slaagt voor het diploma, 70 procent gaat door naar een vervolgopleiding, en 25 procent vindt werk en volgt van daaruit een vervolgopleiding. Vanaf dit schooljaar zijn er 1000 extra plaatsen voor het zmok. Deze plaatsen zijn bedoeld voor leerlingen met ernstige gedragsproblemen die niet meer te handhaven zijn binnen het reguliere onderwijs. Deze leerlingen kunnen worden ingeschreven ook al voldoen ze niet aan de criteria die gelden voor het zmok. Meer informatie op www.minocw.nl/vmbo

Om ook te reageren moet u eerst inloggen (alleen voor leden).

Abonneren